Liszewski, Stanisław. 1995. “Tourist Space”. Turyzm/Tourism 5 (2):87-103. https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09.