Stasiak, A. (2016). "Escape rooms" – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm/Tourism, 26(1), 33–49. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05