Liszewski, S. (1995). Tourist Space. Turyzm/Tourism, 5(2), 87–103. https://doi.org/10.18778/0867-5856.5.2.09