(1)
Stasiak, A. "Escape Rooms" – Nowa Oferta Sektora Rekreacji W Polsce. Tour 2016, 26, 33-49.