(1)
Liszewski, S. Tourist Space. Tour 1995, 5, 87-103.