[1]
Stasiak, A. 2013. New spaces and forms of tourism in experience economy. Turyzm/Tourism. 23, 2 (Dec. 2013), 59–67. DOI:https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012.