[1]
Stasiak, A. 2016. "Escape rooms" – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce. Turyzm/Tourism. 26, 1 (Jun. 2016), 33–49. DOI:https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.05.