Masierek, Edyta. 2016. „Wstęp”. Space – Society – Economy, nr 15 (marzec):7-8. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.01.