(1)
Kulpińska, K. Plakacistki PRL-U – Artystki (niemal) Zapomniane. FSOC 2022, 59-76.