Алексова, К. (2019). Съвременни нагласи към съотношението писмен: устен български език. Slavica Lodziensia, 2, 173–183. https://doi.org/10.18778/2544-1795.02.17