Leszka, M. J. (2019) “Adrian Jusupović, "Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej" [‘The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection’], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203”, Studia Ceranea, 9, pp. 749–750. doi: 10.18778/2084-140X.09.40.