Leszka, M. J. (2019). Adrian Jusupović, "Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) w latopisarskiej kolekcji historycznej" ["The Galician-Volhynian Chronicle (The Romanowicz Dynasty Chronicle) in the Historical Chronicle Collection"], Avalon, Kraków–Warszawa 2019, pp.203. Studia Ceranea, 9, 749–750. https://doi.org/10.18778/2084-140X.09.40