Naliwajek, Z. (2019) “Mallarmé and Whistler”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, (13), pp. 163-170. doi: 10.18778/1505-9065.13.15.