Napieralski, A. (2019). Foreword. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, (14), 5-8. https://doi.org/10.18778/1505-9065.14.01