Naliwajek, Z. (2019). Mallarmé and Whistler. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica, (13), 163-170. https://doi.org/10.18778/1505-9065.13.15