Budrewicz, T. (2019) „Asnyka notes z rymami”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), s. 31–52. doi: 10.18778/1505-9057.55.02.