Budrewicz, Tadeusz. 2019. „Asnyka Notes Z Rymami”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55 (4):31-52. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.02.