Budrewicz, T. (2019). Asnyka notes z rymami. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 31–52. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.02