Hawrysz, M. (2021) „Językowe ujęcie uczuć z kręgu smutku w poemacie Anny Stanisławskiej Transakcyja albo opisanie całego życia jednej sieroty”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 107–120. doi: 10.18778/0208-6077.55.06.