Tomala, K. (2021) „Kształtowanie się w polszczyźnie formacji feminatywnych o nacechowaniu pejoratywnym (na przykładzie derywatów formowanych od męskich podstaw na -nik i -arz)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 55, s. 89–104. doi: 10.18778/0208-6077.55.05.