Biernacka, M. B. i Grochala-Woźniak, B. (2024) „Cele i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej – rozważania na koniec 2023 roku”, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, s. 9–19. doi: 10.18778/0860-6587.30.01.