Biernacka, M. B., & Grochala-Woźniak, B. (2024). Cele i kierunki rozwoju glottodydaktyki polonistycznej – rozważania na koniec 2023 roku. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 9–19. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.01 (Original work published 7 grudzień 2023)