Lityński, P. “Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 1, no. 333, Feb. 2018, p. [149]-166, doi:10.18778/0208-6018.333.10.