Lityński, P. (2018) “Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(333), p. [149]–166. doi: 10.18778/0208-6018.333.10.