Lityński, Piotr. 2018. “Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (333):[149]-166. https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.10.