Pietraszewski, P. (2022). Predictability of Stock Returns in Central and Eastern European Countries. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(358), 14–31. https://doi.org/10.18778/0208-6018.358.02