[1]
Lityński, P. 2018. Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 1, 333 (Feb. 2018), [149]–166. DOI:https://doi.org/10.18778/0208-6018.333.10.