[1]
I. Karppi, O. Kultalahti, and J. Kultalahti, “Introduction”, ESR&P, vol. 19, no. 2, pp. 5–7, Jan. 2013.