(1)
Karppi, I.; Kultalahti, O.; Kultalahti, J. Introduction. ESR&P 2013, 19, 5-7.