[1]
J. Joachimsthaler, „Martin Grimberg. Ein Nachruf“, Con, S. 9–15, Dez. 2015.