Zdeb, K., i M. Żurek. „Późnośredniowieczna I nowożytna Ceramika Zamkowa W Przezmarku W świetle wyników Chromatografii Gazowej sprężonej Ze Spektrometrią Mas – próba Interpretacji”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36, grudzień 2021, s. 327-42, doi:10.18778/0208-6034.36.15.