Liwoch, R. „Średniowieczne Cmentarzysko Kamienne W Siemienicach koło Kutna”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 36, grudzień 2021, s. 53-82, doi:10.18778/0208-6034.36.03.