Wang, Qian, and Li Sun. 2000. “Eightieth Year of Peking Man: Current Status of Peking Man and the Zhoukoudian Site”. Anthropological Review 63 (June):19-30. https://doi.org/10.18778/1898-6773.63.02.