Leszczyński, Grzegorz. 2017. “The Hierarchical Recourse to the Congregation of Roman Curia”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 80 (September):79-90. https://doi.org/10.18778/0208-6069.80.06.