Grzybowski, Tomasz, and Marta Sarnowiec-Cisłak. 2022. “The Protection of Legal Order by Administrative Courts”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 98 (March):209-20. https://doi.org/10.18778/0208-6069.98.14.