Stelina, J. (2022). Work or Service on own Account?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 101, 35–46. https://doi.org/10.18778/0208-6069.101.03