Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica</em> jest rocznikiem wydawanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest dostępne online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu Psychologii UŁ, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy.</p> <p>&nbsp;</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 1427-969X Czy miałbyś ochotę na herbatkę po pogrzebie? Zastosowanie teorii opanowania trwogi w codziennych decyzjach zakupowych https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/5418 <p>Przedstawione badanie weryfikowało, jak aktywizacja myślenia o śmierci wpły­wała na wybory zakupowe produktów spożywczych. W badaniu wzięli udział studenci (<em>N = </em>130; <em>M</em>age = 22,7; <em>Me</em>age = 21) różniący się pod względem poziomu świadomego lęku przed śmiercią. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy eksperymentalne i jedną kontrolną. Nie aktywizowano myślenia o śmierci w grupie kontrolnej. W pierwszej grupie eksperymentalnej aktywizowano myślenie o śmierci przy pomocy historii o eutanazji, w drugiej zaś poprzez prośbę wyobrażenia sobie własnej śmierci. Grupy eksperymentalne przed przystąpieniem do eksperymentu wypełniały kwestionariusz lęku przed śmiercią. Następnie badani mieli określić swoje codzienne preferencje zakupowe, dokonując wyboru pomiędzy paroma standardowymi oraz luksusowymi produktami spożywczymi, wybranymi w badaniu pilotażowym. Wyniki pokazują mniejszy wybór produktów luksusowych przez osoby w grupach z aktywizowanym myśleniem o śmierci. Świadomy poziom lęku przed śmiercią nie miał wpływu na decyzje badanych. Wyniki są dyskutowane w perspektywie teorii opanowania trwogi.</p> Radosław B. Walczak Rafał Gerymski Jakub Filipkowski Prawa autorskie (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-08 2019-08-08 22 5 15 10.18778/1427-969X.22.01 Cechy pracy a zadowolenie z pracy https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/5419 <p>Celem badań własnych była analiza relacji pomiędzy cechami pracy a zadowoleniem z pracy. Punktem wyjścia do analizy powyższego problemu była Koncepcja Właściwości Pracy Hackmana i Oldhama (1980), a także liczne badania weryfikacyjne, wskazujące na potrzebę rozpatrywania cech pracy w trzech grupach, odpowiednio: motywacyjnych, społecznych i kontekstowych. W badaniach wzięło udział 375 osób, w wieku od 19 do 64 lat, reprezentujących zawody zróżnicowane branżowo.</p> <p>Otrzymane wyniki wskazały, iż najsilniejszy związek z zadowoleniem pracowników mają tzw. cechy społeczne. Jednocześnie procent wariancji zadowolenia z pracy wyjaśniany przez cechy pracy okazał się znikomy, co wskazuje na potrzebę dalszej eksploracji czynników związanych z zadowoleniem z pracy, przy uwzględnieniu bardziej zaawansowanych modeli i większego zestawu zmiennych.</p> Mateusz Hauk Prawa autorskie (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-08 2019-08-08 22 17 32 10.18778/1427-969X.22.02 Techniki pracy z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym w terapii poznawczo-behawioralnej https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/5420 <p>Artykuł przedstawia problem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD) w kontekście terapii poznawczo-behawioralnej (TPB). Zaburzenie to polega na występowaniu nawracających, uporczywych myśli i wykonywanych w reakcji na nie czynnościach (fizycznych lub mentalnych) minimalizujących niepokój związany z tymi myślami. W pierwszej części artykułu zaprezentowane są kryteria diagnostyczne zaburzenia według klasyfikacji DSM 5. Druga część wprowadza w model terapii poznawczo-behawioralnej. Kolejna zaś ujmuje zaburzenie i jego rozwój w modelach poznawczo-behawioralnych. Po odniesieniu się do skuteczności leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego w opisywanym nurcie, przedstawione są specyficzne techniki terapeutyczne i model postępowania klinicznego. Artykuł sygnalizacyjnie ujmuje zagadnienie farmakoterapii, nie rozwijając go jednak. Skupia się na technikach TPB opartych na ekspozycji na bodźce awersyjne i powstrzymywaniu reakcji (E/PR), stopniowej desensytyzacji, eksperymentach behawioralnych oraz technikach poznawczych skupionych na zmianie dysfunkcyjnych interpretacji.</p> Marcin Młynarczyk Prawa autorskie (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-08 2019-08-08 22 33 54 10.18778/1427-969X.22.03 Wartości rodzinne w opinii Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/5421 <p>Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w grupie Wietnamczyków mieszkających w Wietnamie i w Polsce, a dotyczących wartości rodzinnych. Badaniami objęto 196 osób (100 osób w Wietnamie, 96 osób w Polsce) oraz 15 osób narodowości wietnamskiej, które zawarły związek małżeński z Polakami. Zastosowano w nich autorskie kwestionariusze oraz wywiad pogłębiony. W badaniu odwołano się do wartości silnie zakorzenionych w wietnamskiej kulturze, porównywano stosunek do nich w obydwu badanych grupach. Uzyskane rezultaty potwierdziły silne przywiązanie do tradycyjnych wartości rodzinnych, takich jak: szacunek dla rodziców, wierność małżeńska, posłuszeństwo żony wobec męża. Stwierdzono także różnice pomiędzy porównywanymi grupami – uczestnicy badania mieszkający w Polsce akceptowali mniej formalne relacje między rodzicami i dziećmi oraz byli bardziej tolerancyjni wobec pozamałżeńskich relacji seksualnych. Wyniki badania wskazują, że zamieszkiwanie i praca w innym kraju zmieniają system akceptowanych wartości rodzinnych.</p> Mai Van Hai Prawa autorskie (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-08 2019-08-08 22 55 72 10.18778/1427-969X.22.04 Stres a objawy depresji i sposoby radzenia sobie u kobiet z niepłodnością i kobiet w ciąży wysokiego ryzyka https://czasopisma.uni.lodz.pl/FoliaPsychologica/article/view/5422 <p>Zdiagnozowanie niepłodności stanowi jedno z najsilniej stresujących wydarzeń życiowych, a doświadczanie niepowodzeń w prokreacji nasila stres i zwiększa ryzyko wystąpienia depresji. Z kolei w okresie okołoporodowym kilkakrotnie może wzrosnąć ryzyko wystąpienia problemów psychicznych, w szczególności gdy ciąża jest zagrożona. Sposoby radzenia sobie kobiet w sytuacji zdiagnozowania niepłodności lub ciąży zagrożonej mogą sprzyjać łagodzeniu lub nasila­niu się u nich napięcia psychicznego.</p> <p>Celem badań było określenie nasilenia przeżywanego stresu, depresji oraz wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez kobiety z problemem niepłodności oraz kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Sprawdzono ponadto, czy badane kobiety różnią się w zakresie uwzględnionych w badaniu zmiennych.</p> <p>Badaniami objęto łącznie 220 kobiet. Grupę pierwszą stanowiły kobiety leczące się z powodu niepłodności (N = 61), drugą – aktualnie niepodejmujące leczenia niepłodności z zastosowaniem metod wspomaganego rozrodu i nieplanujące leczenia w najbliższych miesiącach (N = 33), trzecią – kobiety w ciąży wysokiego ryzyka (n = 67), czwartą grupę – kontrolną – stanowiły kobiety w ciąży prawidłowej, bez wcześniejszych problemów z płodnością (N = 59). W badaniach wykorzystano Skalę Odczuwanego Stresu (SOS), Inwentarz Depresji Becka (BDI) i Wielowymiarowy Inwentarz Radzenia Sobie (COPE) oraz ankietę socjodemograficzną.</p> <p>Badane grupy kobiet różniły się tak pod względem odczuwanego stresu, jak i objawów depresji, a także w zakresie wybieranych sposobów radzenia sobie. Najwyższy poziom stresu był obecny u kobiet leczących się z powodu niepłodności, natomiast objawy depresji stwierdzano u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. Kobiety leczące się z powodu niepłodności, spośród sposobów radzenia sobie ze stresem najczęściej wybierały aktywne radzenie sobie, zaprzeczanie i odwracanie uwagi. Podobne wyniki uzyskano dla grupy kobiet z problemem niepłodności niepodejmujących leczenia. Kobiety w ciąży zagrożonej najczęściej poszukiwały wsparcia emocjonalnego, zwracały się ku religii lub koncentrowały na emocjach i ich rozładowaniu lub zaprzestaniu działań.</p> <p>Wyniki badań wskazują na silniej przeżywany stres przez kobiety niepłodne, natomiast wyższe nasilenie depresji u kobiet w ciąży zagrożonej. Różne są też sposoby radzenia sobie ze stresem w badanych grupach. Poszerzenie wiedzy w tym względzie powinno przyczynić się do opracowania stosownych do potrzeb metod pomocy psychologicznej kobietom oczekującym poczęcia i narodzin dziecka, a doświadczającym w tym względzie trudności.</p> Jolanta Chanduszko-Salska Karolina Kossakowska Prawa autorskie (c) 2018 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-08 2019-08-08 22 73 96 10.18778/1427-969X.22.05