Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do rozpatrzenia u wydawcy innego czasopisma (lub złożono stosowne wyjaśnienia w uwagach do redakcji).
 • W tekście przestrzegane są wszystkie wymagania, o których mowa w Wytycznych dla Autorów, przedstawionych w zakładce "Dla Autorów".
 • Zgłaszany tekst przestrzega zasad "ślepej recenzji".

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów:

 1. Tekst należy pisać czcionką 12, odstęp 1,5 wiersza.
 2. Każdy nadsyłany tekst powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, afiliacja - miejsce zatrudnienia lub miejscowość.
 3. Preferujemy przypisy klasyczne, umieszczone na dole strony pod zasadniczym tekstem pracy. Powinny w całości mieścić się na tejże stronie. Należy podawać skrót imienia autora przed nazwiskiem.
 4. Przytaczane w przypisach książki powinny być zapisane następująco:
   1. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
    (bez zakresu stron jeżeli odwołujemy się do całej książki, podejmującej w szerszy sposób zagadnienie poruszane przez nas jedynie w formie skrótowej). Podajemy nazwę wydawnictwa.
   2. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 32.
    (jeżeli odwołujemy się do konkretnego fragmentu cytowanej pracy, z którym polemizujemy, przytaczamy szczegółowe poglądy autora na dany temat, odwołujemy się do konkretnej opinii autora itp)
   3. w przypadku książek i artykułów tłumaczonych podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza, po tytule książki lub artykułu, a przed nazwą wydawnictwa i miejscem wydania książki lub tytułem czasopisma (np. A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. S. Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008; U. Windows, Historia techniki, tłum. J. Arciszewski, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2007, z. 4, s. 5-15).
 1. Artykuły z czasopism powinny być zapisane następująco: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), data roczna, zeszyt lub numer, cytowana strona lub przywoływane strony (np. J. Kowalski, Dzieje przemysłu polskiego w XIX w., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, z. 3, s. 203-220). Jeśli czasopismo jest rocznikiem, oznaczenie tomu lub zeszytu podajemy przed datą roczną (np. M. Piotrowska, Wspomnienia o sierpeckich garncarzach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom I, 2011, s. 23). Liczby oznaczające kolejny numer lub zeszyt czasopisma ukazującego się częściej niż raz w roku podajemy w numeracji arabskiej. Skróty nr (numer), z. (zeszyt) piszemy wówczas małą literą. Skrót T. (tom) lub Z. (zeszyt) na oznaczenie rocznika piszemy wielką literą, stosując numerację rzymską lub arabską, zgodnie z zapisem stosowanym w wersji pierwotnej pisma.
 2. Rozdziały prac zbiorowych zapisujemy następująco:

Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 80-89.

 1. Informacje, które podajemy w oryginalnym brzmieniu cytując je nie bezpośrednio ze źródeł, ale korzystając z publikacji innego autora zapisujemy następująco:

Białkowski, Historia medycyny francuskiej, Universitas, Kraków 2005. Cyt. za: J. Kowalski, Historia nauki światowej czasów nowożytnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 78.

 1. Tytuły książek, rozdziałów w książkach i artykułów publikowanych w czasopismach zapisujemy kursywą, bez cudzysłowu.
 2. Tytuły czasopism zapisujemy w pełnym brzmieniu, w cudzysłowie, zwykłą czcionką.
 3. Informacje bibliograficzne cytowane z czasopism zagranicznych należy dostosować do ogólnych reguł dotyczących czasopism, zapisując je następująco:

Braid, History and Theory, „Clio Medica” 1998, z. 3, s. 23-26.

 1. W tekście należy stosować zasady zapisu skrótowego:
   1. Słowa rok (jeżeli występuje obok daty 1996 r.) oraz wiek (XIX w.) zapisujemy r. i  w.
   2. Jeżeli cytujemy dane dzieło kilka razy z rzędu stosujemy skrót Tamże, pisany zwykłą czcionką.
   3. Jeżeli cytujemy dane dzieło w kilku miejscach artykułu lub rozdziału, stosujemy skrót J. Kowalski, dz. cyt., s.5. Skrót dz. cyt. piszemy kursywą.
   4. Jeżeli cytujemy w danym rozdziale (artykule) więcej niż jedną publikację tego samego autora, pierwszy raz dany tytuł podajemy w pełnej formie, przy kolejnym cytowaniu stosujemy skrót tekstowy: J. Tomaszewski, Mity w nauce.., s. 6. Nie dodajemy skrótu dz. cyt.
 1. Jeżeli cytujemy dwie pod rząd różne prace tego samego autora, zapisujemy po raz pierwszy inicjał imienia i nazwisko, po raz drugi i następny(e): Tegoż, dla kobiet: Tejże.
 2. Jeżeli cytujemy artykuł opublikowany w książce pod redakcją tego samego autora stosujemy zapis: J. Kowalski, Historia nauki polskiej, [w:] Historia cywilizacji, pod red. tegoż, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 300-315. W przypadku autorek posługujemy się skrótem: pod red. tejże.
 3. Nie wymagamy bibliografii na końcu artykułu.
 4. Prosimy o streszczenie tekstu w języku angielskim wraz z tytułem (do 1000 znaków ze spacjami).

Współautorstwo:
W przypadku współautorstwa do artykułu powinna być dołączona informacja o procentowym wkładzie pracy każdego z współautorów. Informacja powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres redakcji i zawierać podpisy wszystkich współautorów.
Jeżeli artykuł powstał w ramach projektu, powinien zawierać przypis tekstowy z informacją na jego temat, wraz ze wskazaniem instytucji finansujących.
Autor podpisuje oświadczenie tym, że nadesłany tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

Polityka prywatności

Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям.