Turyzm/Tourism http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism <div style="text-align: justify;"> <p><em>Turyzm/Tourism</em> is an interdisciplinary scientific journal. It is one of the few publications in Poland intended for researchers representing a variety of disciplines and dealing with tourism issues, first of all for geographers, economists, sociologists and representatives of social sciences. The journal mostly presents the findings of the latest empirical studies on contemporary phenomena regarding a wide range of tourism, hospitality industry and recreation issues in Central Europe, including their local specificity and local context. The journal presents only texts which have not been published anywhere before: theoretical, research, review papers and scientific notes, containing partial findings of original empirical research, as well as reviews, reports and contributions to debates.</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego en-US Turyzm/Tourism 0867-5856 The origins of academic work on tourism: a European perspective http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8904 <p>The purpose of this article is to fill in the gap in knowledge about early academic work on tourism which had developed first of all in Europe. The author has tried to achieve this aim by conducting a retrospective analysis of chronological and institutional-methodological aspects of the evolution of tourism studies. As a result, he has distinguished two aspects (each divided into two): 1) chronological: a period of precursors and a formal academic period; 2) methodological: research within one discipline and interdisciplinary research. The results enabled the author to formulate general conclusions for critical discussion. It primarily concerns the domination of the English language and the Anglo-American tradition in the literature which is the reason why the global picture of achievements in tourism studies is incomplete and thus imperfect. The accomplishments of smaller, yet well-established, “national schools” are often ignored and remain almost unknown internationally. The author hopes that the article will be an encouragement to undertake research on early tourism studies in individual countries and to publish its results internationally as this will broaden knowledge of the origins of academic work in tourism.</p> Leszek Butowski Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 13 25 10.18778/0867-5856.30.2.17 Geneza refleksji naukowej nad turystyką: perspektywa europejska http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8911 <p>Celem artykułu jest uzupełnienie luki poznawczej w zakresie początków refleksji naukowej nad turystyką, widzianej przede wszystkim z perspektywy kontynentalnej Europy. Starano się to osiągnąć poprzez retrospektywną analizę rozwoju studiów nad turystyką w ujęciu chronologicznym oraz instytucjonalno-metodologicznym. Dzięki temu możliwe było wyróżnienie specyficznych okresów i podejść metodologicznych, na które złożyły się: 1) w układzie czasowym – okres prekursorski i okres studiów właściwych; 2) w układzie metodologicznym – studia jednodyscyplinarne i międzydyscyplinarne (interdyscyplinarne). Uzyskane wyniki umożliwiły sformułowanie wniosków ogólnych, również w formie tez, które mogą stanowić przedmiot krytycznej dyskusji. Dotyczy to zwłaszcza dominacji języka angielskiego oraz tradycji anglo-amerykańskiej w literaturze przedmiotu. Powoduje ona, że w świadomości badaczy zajmujących się tą tematyką wyłania się dalece niepełny (a przez to wypaczony) obraz dorobku światowych studiów nad turystyką. Składają się na niego bowiem także osiągnięcia mniejszych, choć mających czasami bardzo długą historię, „szkół narodowych”, których dorobek pozostaje na arenie międzynarodowej prawie w ogóle nieznany. Autor ma nadzieję, że artykuł będzie stanowił zachętę do prowadzenia badań dotyczących początków studiów nad turystyką w poszczególnych krajach oraz do publikowania wyników tego typu analiz naukowych na arenie międzynarodowej, co z pewnością przyczyni się do uzupełnienia wiedzy z zakresu genezy refleksji naukowej nad tą dziedziną.</p> Leszek Butowski Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 13 26 10.18778/0867-5856.30.2.03 Fan tourism and fan tourists: discussion on definitions and research issues http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8914 <p>The purpose of the article is to systematize the concepts of fan tourism and fan tourists and an attempt has also been made to identify the profile of a fan tourist. There are certain research gaps in terms of defining the concept itself, therefore the authors have decided to investigate this. Literature analysis and criticism as well as synthesizing ideas were methods used in this work. The article presents the characteristics of fan tourism and a description of a fan tourist using psychological, social and economic criteria identified on the basis of a literature investigation. The following attributes were distinguished: the main motive of activity, emotional involvement, ‘extreme’ support, commitment to ideas, sympathy towards ideas, personal attendance at an event and the nature of a consumer or a prosumer when a fan tourist participates in an event personally. The concepts of a fan in general, fanatic and sports fan (<em>kibic</em>) were used in the process of identifying the characteristics of a fan tourist.</p> Joanna Krupa Elżbieta Nawrocka Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 27 33 10.18778/0867-5856.30.2.18 Fanoturystyka i fanoturysta – głos w dyskusji nad definicjami i problematyką badawczą http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8915 <p>Celem artykułu jest usystematyzowanie pojęć związanych z fanoturystyką i fanoturystą. Autorki opracowania podjęły także próbę sporządzenia profilu fanoturysty. Poprzez własne rozważania chcą wypełnić lukę badawczą w definiowaniu tego pojęcia. W pracy zastosowano metodę analizy, krytyki piśmiennictwa oraz syntezy. W artykule zaprezentowano charakterystykę fanoturystyki i opis fanoturysty, stworzony z wykorzystaniem zidentyfikowanych na podstawie przeglądu literatury kryteriów psychologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Autorki wyróżniły następujące atrybuty fanoturysty: główna motywacja do działania, zaangażowanie emocjonalne, radykalizm wsparcia, wierność idei, sympatia dla idei, uczestnictwo w widowisku oraz charakter klienta i prosumenta, w sytuacji gdy fanoturysta osobiście bierze udział w wydarzeniu. W procesie wyodrębniania cech fanoturysty zostały użyte pojęcia fana, fanatyka i kibica.</p> Joanna Krupa Elżbieta Nawrocka Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 27 34 10.18778/0867-5856.30.2.04 Millennial backpackers and risks in travel: a typological approach http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8916 <p>In the research undertaken, the analysis categorised risk in the experience of the millennial generation of backpackers. An attempt was made to systematise it on the basis of the cognitive as well as emotional characteristics presented by the respondents. The research was conducted between 2018-2020. A non-random selection was used to acquire respondents called snowball sampling. 409 Polish millennial backpackers were found and interviewed online, and from this code keys were then extracted, assigned to meaningful categories, and thematic ranges were defined. The analysis of the collected qualitative material was used to establish a typology of risk for millennial backpacking. Analysis of the collected material on backpacking allowed five coded risk categories to be extracted. The first one was the backpacker's attitude towards travel; the second a search for autonomy and independence; the third selective calculation in terms of ‘profit and loss’, the balance determining behaviour; the fourth connected with the emotional needs of backpackers and the search for impressions; the fifth with external conditions involving risk related to environmental and cultural features of the reception area. Typological systematization of risk in backpacking allows the needs of this groups of travellers to be understood and service provision to be adapted to the requirements of a particular generation.</p> Jolanta Barbara Jabłonkowska Bogusław Stankiewicz Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 35 42 10.18778/0867-5856.30.2.19 Backpackerzy z pokolenia milenialsów o ryzyku związanym z podróżowaniem: ujęcie typologiczne http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8917 <p>Na potrzeby niniejszego artykułu analizie poznawczej poddano kategoryzację ryzyka wpisanego w doświadczenia podróżnicze backpackerów z pokolenia milenialsów. Podjęto także próbę jego usystematyzowania na bazie poznawczych, a także emocjonalnych wyróżników przedstawionych przez respondentów. Badania przeprowadzono w latach 2018–2020. W celu pozyskania respondentów posłużono się nielosowym doborem próby, zwanym metodą kuli śnieżnej (ang. <em>snowball sampling</em>). Badaniami objęto 409 backpackerów z pokolenia polskich milenialsów. Przeprowadzono z nimi pogłębione wywiady online, z których następnie wyodrębniono klucze kodowe, przypisano je bardziej znaczącym kategoriom oraz dookreślono zakresy tematyczne. Analiza zebranego materiału jakościowego posłużyła do podjęcia próby typologii ryzyka związanego z backpackingiem milenialsów i pozwoliła na wyodrębnienie pięciu jego zakodowanych kategorii. Pierwsza zawiera się w backpackerskiej postawie wobec podróży. Druga wpisana jest w poszukiwanie autonomii i niezależności. Trzecia (kalkulacja selektywna) wynika z zachowań adaptacyjnych, związanych z rachunkiem zysków i strat. Czwarta kategoria jest powiązana z potrzebami emocjonalnymi backpackerów i poszukiwaniem wrażeń. Z kolei ostatnia wiąże ryzyko z warunkami środowiskowymi oraz cechami kulturowymi obszaru recepcyjnego. Usystematyzowanie typologiczne ryzyka w backpackingu pozwala zrozumieć potrzeby tej grupy osób podróżujących i dostosować świadczone usługi do wymagań konkretnego pokolenia.</p> Jolanta Barbara Jabłonkowska Bogusław Stankiewicz Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 35 43 10.18778/0867-5856.30.2.05 Consumer ecological behaviour and attitudes towards pro-ecological activities in accommodation facilities by generation Z http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9001 <p>This is an empirical study that is based on the results of questionnaire research on ecological behaviour and consumer choices shown by generation Z and their attitudes towards pro-ecological practices implemented as part of ecological policies in accommodation businesses. At the same time, an attempt was made to find out whether the implemented ideas could encourage this generation to choose places offering practices friendly to the environment and thus be a source of competitive advantage of such locations. The description of the results was preceded by an overview of past research on the issue and theoretical background on sustainable consumption. An analysis of the results showed that Generation Z in most cases tried to limit their negative impact on the environment as well as trying to apply ecological guidelines in practice. Generation Z support pro-ecological behaviour on a daily basis, however, this is mainly true when it comes to behaviour bringing financial or health-related benefits. The young approve of most pro-ecological practices in the accommodation industry but they differ in preferences and in exchange for their support, they expect financial rewards. In conclusion, this generation rates more highly accommodation facilities implementing pro-ecological practices and this translates into a greater willingness to stay at such places.</p> Maciej Dębski Małgorzata Borkowska-Niszczota Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 43 50 10.18778/0867-5856.30.2.20 Ekologiczne zachowania konsumpcyjne i stosunek do proekologicznych działań w obiektach noclegowych przedstawicieli pokolenia Z http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9002 <p>Artykuł ma charakter empiryczny. Jest oparty na wynikach badań ankietowych. Głównym celem opracowania było ukazanie ekologicznych zachowań i wyborów konsumpcyjnych osób należących do pokolenia Z oraz ich stosunku do rozwiązań proekologicznych wdrażanych w ramach polityki ekologicznej przedsiębiorstw turystycznych świadczących usługi noclegowe. Autorzy artykułu próbowali również określić, czy wdrażane rozwiązania mogą zachęcić młodych ludzi do wyboru przyjaznych dla środowiska obiektów świadczących usługi noclegowe i tym samym być źródłem przewagi konkurencyjnej. Opis wyników badań własnych został poprzedzony przeglądem dotychczasowych studiów poświęconych analizowanym zagadnieniom oraz podstaw teoretycznych zrównoważonej konsumpcji. W tym celu wykorzystano metodę badań literaturowych. Analiza wyników pokazuje, że osoby zaliczane do pokolenie Z w większości starają się ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko i stosować zasady ekologii w praktyce. Popierają zachowania proekologiczne, stąd na co dzień podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, ale przeważnie takie, które dostarczają im korzyści finansowych oraz zdrowotnych. Młodzi deklarują – choć w różnym stopniu – akceptację większości rozwiązań proekologicznych wprowadzanych w bazie noclegowej. Za swoje zaangażowanie w praktykę proekologiczną w obiektach turystycznych oczekują jednak profitów finansowych. Mimo to lepiej oceniają obiekty wdrażające proekologiczne rozwiązania i chętniej by się w nich zatrzymali.</p> Maciej Dębski Małgorzata Borkowska-Niszczota Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 45 53 10.18778/0867-5856.30.2.06 Expert forecasts of the impacts of tourism trends: Assessment by polish university students http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9003 <p>The purpose of the article was to establish whether a tourism student can effectively recognize tourism trends, and to achieve this aim the following research tasks were accomplished: 1) the authors identified 10 trends (and 47 impacts), concerning the transformations that have occurred in tourism in recent years and have been recognized by specialists from the European Travel Commission and the European Tourism Action Group; 2) these trends and their impacts underwent a critical evaluation by students who were given the opportunity to add other impacts (their own) to the specialist list; 3) students’ evaluations were compared to current trends identified in other academic work. The research was conducted on 95 tourism and recreation students at the University of Physical Education in Kraków and the Vistula School of Hospitality in Warsaw (formerly: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management), in 2017/2018 and 2018/2019. The article has also presented the results of earlier research (unpublished) at two other academic centres (Rzeszow and Kielce) on 113 students, 17 lecturers and 76 travel agency employees. Together the results described in this article present the opinions of 301 respondents. It was established that students, as a group, are sufficiently effective observers of changes in the tourism market to make an appropriate contribution and, consequently, are valuable participants at brainstorming sessions. They use what they have learned during their university study, are familiar with forecasting and scenario methods, as well as taking advantage of the imagination and creativity typical of such students.</p> Wiesław Alejziak Bartosz Szczechowicz Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 51 67 10.18778/0867-5856.30.2.21 Eksperckie prognozy skutków trendów turystycznych w świetle oceny ex post studentów polskich uczelni http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9004 <p>Celem artykułu – rozwiniętym w kilku pytaniach badawczych – jest ustalenie, czy student turystycznych kierunków kształcenia może być skuteczny w rozpoznawaniu trendów obecnych w sferze turystyki. Dla realizacji celu: 1) zidentyfikowano 10 trendów (wraz z ich 47 skutkami) dotyczących przemian zachodzących w ostatnich latach w sferze turystyki – przyjętych przez ekspertów European Travel Commission oraz European Tourism Action Group; 2) trendy te oraz zidentyfikowane przez ekspertów skutki poddano krytycznej ocenie studentów, połączonej z daną im możliwością uzupełnienia listy eksperckiej o inne (własne) skutki; 3) porównano oceny i wskazania studentów z aktualnymi trendami, identyfikowanymi w innych badaniach i raportach. Badania zrealizowano wśród studentów kierunku turystyka i rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 na próbie 95 osób. Zaprezentowano też wyniki badań, którymi objęto w sumie 113 studentów, 17 wykładowców oraz 76 pracowników biur podróży, przeprowadzonych wcześniej (ale nigdzie nieopublikowanych) w dwóch innych ośrodkach akademickich (Rzeszów, Kielce). W sumie – w ramach wszystkich opisanych w pracy badań – zebrano opinie od 301 osób. W rezultacie ustalono, że studenci jako zbiorowość są wystarczająco dobrymi obserwatorami zmian zachodzących na rynku turystycznym, aby – wykorzystując wiedzę uzyskaną w trakcie studiów oraz charakterystyczną dla tej grupy kreatywność i wyobraźnię, a także znając problematykę prognozowania i metod scenariuszowych – celnie uzupełniać sugestie specjalistów. To z kolei prowadzi do wniosku, że studenci mogą być wartościowymi uczestnikami badań mających charakter burzy mózgów.</p> Wiesław Alejziak Bartosz Szczechowicz Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 55 74 10.18778/0867-5856.30.2.07 University education and levels of social competence in tourism and recreation students http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9007 <p>Social competences are one of the most important areas of an individual’s functioning in the surrounding environment. They are so important that, apart from knowledge and skills, they have become one of higher education’s outcomes. The level of social competence depends not only on the internal qualities of an individual but also on environmental factors. This article aims to present the findings of research concerning the level of social competences attained by students of tourism and recreation throughout their higher education and comprises quantitative and qualitative research methods. The results indicate that students show only average levels of social competence even though their academic teachers declare that education outcomes have been accomplished in this field.</p> Bożena Alejziak Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 69 78 10.18778/0867-5856.30.2.22 Kształcenie akademickie a poziom kompetencji społecznych studentów kierunku turystyka i rekreacja http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7914 <p>Kompetencje społeczne to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania jednostki w otaczającym świecie. Są one na tyle ważne, iż stały się – obok wiedzy i umiejętności – jednym z efektów kształcenia akademickiego. Poziom tych kompetencji uzależniony jest od uwarunkowań wewnętrznych jednostki, ale także od czynników środowiskowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących osiągniętego poziomu kompetencji społecznych studentów w trakcie edukacji akademickiej na kierunku turystyka i rekreacja. Aby zdiagnozować założony cel, wykorzystano ilościowe i jakościowe metody badań. Na ich podstawie ustalono, iż poziom kompetencji społecznych studentów biorących udział w badaniu jest przeciętny, pomimo że nauczyciele akademiccy deklarują realizację efektów kształcenia w tym zakresie.</p> Bożena Alejziak Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 75 85 10.18778/0867-5856.30.2.08 Identifying students’ entrepreneurial aspirations in the tourism and recreation industry http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9008 <p>The aim of the article, in theoretical terms, is to investigate aspirations for entrepreneurship among students. In empirical terms, the objective is to determine the levels of aspiration in the field of entrepreneurship among students with a tourism and recreation profile in the business area related to their degree. In other words the scale of their willingness to set up their own business in the tourism and recreation industry. To achieve its goal, primary research was conducted using the questionnaire method (114 students of Tourism and Recreation took part). Moreover, desk research was used in the form of literature analysis, ‘logical operations’ and observation (especially in referring to practical aspects). The article consists of four substantive parts, an introduction and a conclusion. The results of the research show that the level of entrepreneurship aspiration among the students surveyed is high. The majority (89%) plan to set up their own business in the future in the area of tourism and recreation (76%), most often in the accommodation industry, event organisation or catering.</p> Marta Sidorkiewicz Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 79 84 10.18778/0867-5856.30.2.23 Identyfikacja poziomu aspiracji studentów do przedsiębiorczości w branży turystyczno-rekreacyjnej http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9011 <p>Celem artykułu, w ujęciu teoretycznym, jest zbadanie aspiracji związanych z przedsiębiorczością wśród studentów. W ujęciu empirycznym za cel postawiono określenie poziomu aspiracji studentów turystyki i rekreacji do przedsiębiorczości w biznesie związanym z ich wykształceniem kierunkowym. Innymi słowy, zamierzeniem autorki jest poznanie skali skłonności studentów do zakładania własnej działalności gospodarczej w branży turystyczno-rekreacyjnej. Na potrzeby realizacji celu opracowania przeprowadzono badania pierwotne metodą ankietową (w badaniach wzięło udział 114 studentów kierunku turystyka i rekreacja). Ponadto wykorzystano metodę badawczą <em>desk research </em>w postaci analizy literatury przedmiotu, a także metody operacji logicznych oraz obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu do aspektów praktycznych). Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż poziom aspiracji do przedsiębiorczości wśród badanych studentów jest wysoki. Większość z nich (89%) planuje w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą w branży turystyczno-rekreacyjnej (76%), najczęściej w branży noclegowej, organizacji wydarzeń oraz gastronomicznej.</p> Marta Sidorkiewicz Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 87 93 10.18778/0867-5856.30.2.09 Customer satisfaction in Slovak spas: Case studies of Rajecké Teplice, Piešťany and Brusno http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9013 <p>This work aims to present a customer satisfaction model using selected examples from the spa industry. Specifically, it is a presentation of the satisfaction of spa customers and visitors to the Slovak spa of Rajecké Teplice, in comparison with Piešťany and Brusno. Customer satisfaction is a multiple phenomenon which is evaluated mainly by qualitative methods. Our motivation is to draw attention to the difficulty and subjectivity of qualitative research concerning such satisfaction, especially at in-service facilities in selected Slovak spas. Customers ranked them and created a ‘top 12’, according to their importance in the subjective perception of spa environments, services, health services and attractions in terms of satisfaction. In addition, the result is a comparison of the individual satisfaction of spa customers in heterogeneous spa towns. Piešťany is the most important Slovak spa center, Trenčianske Teplice is a medium-sized spa town, and Brusno a small stagnant spa.</p> Peter Čuka Bohuslava Gregorová Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 85 90 10.18778/0867-5856.30.2.24 Satysfakcja klientów słowackich uzdrowisk: studium przypadku uzdrowisk w miejscowościach Rajecké Teplice, Pieszczany i Brusno http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9016 <p>Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie modelu satysfakcji klienta na przykładzie wybranych sytuacji z branży uzdrowiskowej. Jest to w szczególności omówienie zagadnienia satysfakcji gości słowackich uzdrowisk w miejscowości Rajecké Teplice w porównaniu do zadowolenia z wizyt w kurortach w Pieszczanach i Brusnie. Satysfakcja klienta jest zagadnieniem wieloaspektowym, które można poddać ocenie głównie przy użyciu metod jakościowych. W artykule zamieszczono oryginalną ankietę satysfakcji klienta. Motywacją autorów było zwrócenie uwagi na subiektywną naturę badań jakościowych dotyczących satysfakcji klienta – szczególnie w obszarze obiektów usługowych, w tym wypadku wybranych słowackich uzdrowisk – oraz na związane z nimi trudności. Wynik badań stanowi jednocześnie porównanie granic indywidualnej satysfakcji klienta w heterogenicznych miejscowościach uzdrowiskowych. Pieszczany są bowiem najważniejszym ośrodkiem uzdrowiskowym na Słowacji, Rajecké Teplice – średniej wielkości miastem uzdrowiskowym, Brusno zaś – niewielkim, nieco gnuśnym uzdrowiskiem. Klienci mieli za zadanie ocenić je oraz stworzyć listę „top 12” – uszeregować spa na podstawie subiektywnego odczucia satysfakcji w odniesieniu do ich otoczenia, oferowanych usług, opieki zdrowotnej i atrakcji.</p> Peter Čuka Bohuslava Gregorová Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 95 101 10.18778/0867-5856.30.2.10 The profane sphere of All Saints’ Day and the social aspects of cemeteries http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9018 <p>The modern pop-culturization of All Saints’ Day has encouraged the author to explore the profane sphere of this festival, using selected examples from Łódź cemeteries, as well as to write a short comparative description of a Latin American festival honouring the dead celebrated in early November. In the 20th century, visiting cemeteries in Poland on 1st November acquired some attributes of recreation and cultural tourism, visible in the atmosphere of a country fair and the ludic character of the cemetery surroundings, as well as the visitors’ commemorative, contemplative and cognitive motivations. Due to cultural changes, All Saints’ Day is increasingly perceived as a tourist event or even a cultural tourism product. The article presents a comparative description of the All Saints’ Day celebrations in Poland and the Day of the Dead in Latin America, and an analysis of visitors at selected Łódź cemeteries along with a description of the cemetery surroundings on 1st November 2019. The author has used unpublished research results from 2004, as well as discussing the secular and recreational aspects of All Saints’ Day.</p> Sławoj Tanaś Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 91 99 10.18778/0867-5856.30.2.25 Sfera profanum dnia Wszystkich Świętych wobec społecznego aspektu cmentarzy http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9019 <p>Współczesna „popkulturyzacja” uroczystości Wszystkich Świętych stała się powodem do dokonania przez autora analizy sfery profnum tego dnia na przykładzie wybranych łódzkich cmentarzy, wraz z krótkim opisem porównawczym latynoamerykańskich świąt ku czci zmarłych, które przypadają na pierwsze dni listopada. Odwiedzanie polskich cmentarzy 1 listopada nabrało w XX w. cech rekreacyjnych i krajoznawczych, co potwierdzają m.in. sposób zagospodarowania otoczenia cmentarzy, mający charakter jarmarczny i ludyczny, oraz kierujące odwiedzającymi motywy komemoracyjne, kontemplacyjne i poznawcze. Zmiany cywilizacyjne wpływają coraz częściej na postrzeganie dnia Wszystkich Świętych jako atrakcji turystycznej czy wręcz kulturowego produktu turystycznego. Artykuł obejmuje opis porównawczy uroczystości Wszystkich Świętych w Polsce i Dnia Zmarłych w Ameryce Łacińskiej, analizę pomiaru wielkości ruchu na wybranych łódzkich cmentarzach wraz ze sposobem zagospodarowania ich otoczenia w dniu 1 listopada 2019 r., z wykorzystaniem niepublikowanych wyników badań z 2004 r., oraz dyskusję nad świeckim i rekreacyjnym aspektem dnia Wszystkich Świętych.</p> Sławoj Tanaś Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 103 112 10.18778/0867-5856.30.2.11 Exploring destination image, familiarity, information search behaviour, involvement and travel motivation as influencers of ecotourists’ destination loyalty http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9021 <p>This work aims at exploring the influence of selected factors that have received little attention in the past on ecotourism destination loyalty within the context of a developing country. The factors are destination image, familiarity, information search behaviour, involvement and travel motivation. The research was conducted on ecotourists visiting Malaysia who were approached on site and assisted to complete the survey instrument. The sample size was 813, representing a response rate of 47%. Hypotheses were tested using Structural Equation Model. It was found that while there are no linear relationships between the tested variables and destination loyalty, there are findings from the study that offer some managerial implications towards the industry.</p> Jing Yu Azilah Kasim Jayashree Sreenivasan Hisham Dzakiria Ahsan Ul Haq Magray Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-29 2020-12-29 30 2 101 114 10.18778/0867-5856.30.2.26 Badanie wizerunku i znajomości celu podróży, zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji, zaangażowania oraz motywacji turystycznej jako czynników wpływających na lojalność ekoturysty wobec destynacji http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9022 <p>Praca ma na celu zbadanie wpływu wybranych czynników, które w przeszłości nie cieszyły się dużym zainteresowaniem badaczy, na lojalność ekoturystów wobec destynacji w kontekście ekoturystyki w kraju rozwijającym się. Czynniki te to: wizerunek i znajomość celu podróży, zachowania związanie z wyszukiwaniem informacji, zaangażowanie oraz motywacja turystyczna. Badanie zostało przeprowadzone na miejscu z udziałem grupy turystów odwiedzających Malezję, których poproszono o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wielkość próby wyniosła 813 osób, co odpowiada wskaźnikowi reakcji w wysokości 47%. Postawione hipotezy zostały zweryfikowane przy użyciu modelu równań strukturalnych. Odkryto, że choć nie istnieje zależność liniowa pomiędzy badanymi zmiennymi a lojalnością wobec destynacji, uzyskane wyniki są źródłem pewnych sugestii dotyczących zarządzania w branży.</p> Jing Yu Azilah Kasim Jayashree Sreenivasan Hisham Dzakiria Ahsan Ul Haq Magray Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-30 2020-12-30 30 2 113 127 10.18778/0867-5856.30.2.12 Hopelessness against desire to pursue a career in tourism: An empirical analysis of Sinop University, Turkey http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8210 <p>The aim of this work is to demonstrate the relationship between the level of hopelessness of students in tourism education and their desire to make a career in tourism. The data was collected from bachelor-level students in Sinop, a city at the top of Turkey’s life satisfaction and happiness index, by using a survey technique. In order to describe the data collected, frequency and arithmetic mean tests were used, whereas t-tests and variance analysis were used to determine differences between variables, and correlation was used to determine the relationship. As a result of the research, it was found that there is a negative relationship between the desire to make a career in tourism and level of hopelessness amongst the students.</p> Ali Turan Bayram Hasan Tahsin Kavlak Jeet Dogra Gül Erkol Bayram Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-30 2020-12-30 30 2 115 123 10.18778/0867-5856.30.2.27 Odczuwanie braku nadziei a pragnienie budowania kariery w turystyce: analiza empiryczna przeprowadzona na Uniwersytecie w Synopie, Turcja http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9023 <p>Celem niniejszej pracy jest przedstawienie związku pomiędzy poziomem nadziei studentów kierunków turystycznych a ich pragnieniem zrobienia kariery w branży turystycznej. Dane zostały zebrane za pomocą ankiety, w której udział wzięli studenci studiów licencjackich w Synopie – mieście cieszącym się w Turcji najwyższym wskaźnikiem szczęścia oraz zadowolenia z życia. W celu opisu zebranych informacji wykorzystano test średniej częstotliwości oraz test średniej arytmetycznej; test T oraz analizę wariancji przeprowadzono, by określić różnice pomiędzy zmiennymi, z kolei analizę korelacji – by ustalić zależności pomiędzy nimi. W wyniku badania odkryto, że istnieje korelacja negatywna pomiędzy pragnieniem zrobienia kariery w branży turystycznej a odczuwaniem braku nadziei wśród studentów.</p> Ali Turan Bayram Hasan Tahsin Kavlak Jeet Dogra Gül Erkol Bayram Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-30 2020-12-30 30 2 129 137 10.18778/0867-5856.30.2.13 35 years of the „Turyzm/Tourism” journal http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8909 Andrzej Stasiak Bogdan Włodarczyk Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 7 10 10.18778/0867-5856.30.2.15 35 lat czasopisma „Turyzm/Tourism” http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8910 Andrzej Stasiak Bogdan Włodarczyk Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 7 10 10.18778/0867-5856.30.2.01 Elżbieta Paradowska M.A. – the secretary and language editor of the “Turyzm/Tourism” journal: 1985-2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8912 Andrzej Stasiak Bogdan Włodarczyk Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 11 12 10.18778/0867-5856.30.2.16 Magister Elżbieta Paradowska – sekretarz i redaktor językowy czasopisma „Turyzm/Tourism” w latach 1985–2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/8913 Andrzej Stasiak Bogdan Włodarczyk Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-21 2020-12-21 30 2 11 12 10.18778/0867-5856.30.2.02 Armin Mikos von Rohrscheidt, Management in Cultural Tourism (Vol. I & II), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9024 Andrzej Kowalczyk Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-30 2020-12-30 30 2 125 129 10.18778/0867-5856.30.2.28 Armin Mikos von Rohrscheidt, Zarządzanie w turystyce kulturowej (T. I i II), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/9025 Andrzej Kowalczyk Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-12-30 2020-12-30 30 2 139 144 10.18778/0867-5856.30.2.14