http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/issue/feed Turyzm/Tourism 2020-08-10T08:11:46+00:00 Justyna Mokras-Grabowska thetourism@geo.uni.lodz.pl Open Journal Systems <div style="text-align: justify;"> <p><em>Turyzm/Tourism</em> is an interdisciplinary scientific journal. It is one of the few publications in Poland intended for researchers representing a variety of disciplines and dealing with tourism issues, first of all for geographers, economists, sociologists and representatives of social sciences. The journal mostly presents the findings of the latest empirical studies on contemporary phenomena regarding a wide range of tourism, hospitality industry and recreation issues in Central Europe, including their local specificity and local context. The journal presents only texts which have not been published anywhere before: theoretical, research, review papers and scientific notes, containing partial findings of original empirical research, as well as reviews, reports and contributions to debates.</p> </div> http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7756 Selected attractiveness factors of academic conferences as a product on the international tourism market 2020-08-10T08:11:10+00:00 Krzysztof Cieślikowski k.cieslikowski@awf.katowice.pl Andrius Brusokas andrius.brusokas@go.kauko.lt <p>The paper identifies selected determinants of attractiveness of international academic conferences as products on the contemporary international tourism market, especially on the business tourism market. To achieve this aim, methods of analysing the literature, reports, synthesis, along with passive and active observation were used. In addition, a direct survey using a research questionnaire via a website and addressed to participants on an Erasmus International Week in Kaunas was made. Some of the most important conditions of the attractiveness of the conference for participants, including transport and information accessibility as well as to the originality of the destination and the leisure program for participants, were indicated. Contemporary international academic conferences lasting a few days epitomize multiple products on tourism market. The article is empirical, but it also presents ideas for the development of conferences as attractive products in the contemporary economy of the European Union.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7757 Wybrane czynniki atrakcyjności konferencji naukowych jako produktów systemowych na międzynarodowym rynku turystycznym 2020-08-10T08:11:12+00:00 Krzysztof Cieślikowski k.cieslikowski@awf.katowice.pl Andrius Brusokas andrius.brusokas@go.kauko.lt <p>W pracy wskazano wybrane determinanty atrakcyjności międzynarodowych konferencji naukowych jako produktów systemowych na współczesnym międzynarodowym rynku turystycznym, zwłaszcza na rynku turystyki biznesowej. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano następujące metody: analizę literatury przedmiotu i raportów, syntezę oraz pasywną i aktywną obserwację. Wykorzystano również bezpośrednią metodę ankietową, w której posłużono się kwestionariuszem badawczym na stronie interne­towej, i skierowano ją do delegatów podczas konferencji Erasmus+ International Week w Kownie. Wskazano kilka najważniejszych warunków atrakcyjności konferencji dla uczestników, które odnoszą się do dostępności transportu i informacji, a także oryginalności miejsca docelowego i programu rekreacyjnego dla delegatów. Współczesne międzynarodowe konferencje naukowe, trwające kilka dni, są systemowymi, wielordzeniowymi produktami turystycznymi. Artykuł jest empiryczny, ale przedstawia także koncepcje rozwoju spotkań konferencyjnych jako atrakcyjnych produktów systemowych we współczesnej gospodarce Unii Europejskiej.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7769 Controversial animal tourism considered from a cultural perspective 2020-08-10T08:11:14+00:00 Ewa Malchrowicz-Mośko malchrowicz@awf.poznan.pl Wil Munsters wil.munsters@zuyd.nl Paulina Korzeniewska-Nowakowska paulinakorzeniewska@gmail.com François Gravelle fgravel@uottawa.ca <p>An aspect of controversial animal tourism that has received little attention is its relationship with cultural tourism. The article presents a categorization of cultural tourism, and sports attractions and events related to the abuse of animals. It shows how tourists, driven by cultural omnivorousness and the wish to stand out from the crowd, eagerly enjoy controversial forms of animal tourism on their travel. In order to avoid the pitfall of western ethnocentrism ending in accusations of barbarism, the issue is also reflected on from an intercultural point of view, which helps to understand that local communities have different attitudes to animals and their wellbeing. In addition, a historical overview shows that ‘animal friendliness’ does not have a long tradition in western thinking about the human-animal relationship and is only of recent date. Sustainable solutions for controversial animal tourism have to be found by raising tourists’ awareness by means of information and education.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7770 Kontrowersyjna turystyka z wykorzystaniem zwierząt w perspektywie kulturowej 2020-08-10T08:11:16+00:00 Ewa Malchrowicz-Mośko malchrowicz@awf.poznan.pl Wil Munsters wil.munsters@zuyd.nl Paulina Korzeniewska-Nowakowska paulinakorzeniewska@gmail.com François Gravelle fgravel@uottawa.ca <p>Nieomówionym dotychczas aspektem kontrowersyjnej turystyki z wykorzystaniem zwierząt jest jej związek z turysty­ką kulturową. Artykuł ma na celu przedstawienie kategoryzacji atrakcji oraz wydarzeń kulturowych i turystycznych, które są związane ze złym traktowaniem zwierząt. W tekście opisano, w jaki sposób turyści, kierowani kulturowym omniworyzmem i chęcią wyróżnienia się z tłumu, korzystają z kontrowersyjnych form tego rodzaju turystyki podczas międzykontynentalnych podróży. By uniknąć pułapki zachodniego etnocentryzmu, który prowadzi do oskarżeń o barbarzyństwo, autorzy przedstawili problem z różnych, międzykulturowych punktów widzenia, co pozwala na zrozumienie nastawienia lokalnych społeczności do zwierząt i ich dobrostanu. Co więcej, historia pokazuje, że troska o los zwierząt nie jest głęboko zakorzeniona w tradycji Zachodu. Zrównoważone rozwiązania w sektorze turystyki związanej ze zwierzętami muszą stać się elementem świadomości turystów, do której należy dążyć poprzez należytą edukację.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7771 The aleatoric aspect of literary tourism: An example from Havana 2020-08-10T08:11:18+00:00 Jacek Kaczmarek jacek.kaczmarek@geo.uni.lodz.pl <p>The expression <em>literary tourism </em>is an established term which rarely raises controversies. It fits well into a positivist way of thinking about tourism reality. An analysis of Cuban literature, as well as field study conducted in Havana, however have pointed to the need to reconstruct the definitions of <em>literary tourism </em>that are currently in use as there are many contexts and current definitions are insufficient. The article presents an aleatoric approach based on the phenomenon of chance while exploring the literary space of Havana.</p> <p>&nbsp;</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7772 Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany 2020-08-10T08:11:19+00:00 Jacek Kaczmarek jacek.kaczmarek@geo.uni.lodz.pl <p>Pojęcie „turystyka literacka” jest określeniem stabilnym, zazwyczaj nie wzbudza kontrowersji przedmiotowych. Dobrze wpisuje się w pozytywistyczny porządek myślenia o rzeczywistości turystycznej. Dokonana analiza kubańskich dzieł literackich oraz przeprowadzone badania terenowe w Hawanie wskazały na konieczność rekonstrukcji używanych definicji „turystyki literackiej”. Ma ona bowiem wiele kontekstów i nie można przyjąć jednego, niepodważalnego określenia. W artykule zaproponowano podejście aleatoryczne, w którym wykorzystano przypadek podczas eksploracji przestrzeni literatury w Hawanie.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7920 A ‘contest’ as a pedagogical method in tourism higher education: A case study in teaching creativity through problem-solving 2020-08-10T08:11:21+00:00 Katarzyna Leśniewska-Napierała katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl Tomasz Napierała tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl Kathleen M.C. Tjørve kathy.tjorve@inn.no Even Tjørve even.tjorve@inn.no <p>The main goal of the paper is to discuss whether a contest, as an educational tool, can develop the creativity of participants when the main goal of the students may be to win. A 24HOURS contest was implemented as a case study. Three methods were used to evaluate the effectiveness of the 24HOURS contest: a written questionnaire, individual in-depth interviews, and an online questionnaire. Results proved that the contest was unsatisfactory in increasing students’ creativity, as they were oriented to win, or to acquire knowledge, rather than to cooperate or interact with representatives of other student teams. The investigation confirmed the tutors’ enabling responsibility for both cooperation and creativity during the contest. However, expectations of tutor engagement caused concern and their role should, therefore, have been more clearly defined. Analysis of the case study presented in this paper can provide pedagogues with insight into the design and implementation of contests as educational tools.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7890 Konkurs jako metoda pedagogiczna w turystycznej edukacji uniwersyteckiej: studium przypadku nauczania twórczego rozwiązywania problemów 2020-08-10T08:11:23+00:00 Katarzyna Leśniewska-Napierała katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl Tomasz Napierała tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl Kathleen M.C. Tjørve kathy.tjorve@inn.no Even Tjørve even.tjorve@inn.no <p>Głównym celem artykułu jest dyskusja na temat tego, czy możliwość implementacji konkursu jako narzędzia edukacyjnego do rozwijania kreatywności uczestników jest ograniczona, kiedy główną motywację uczestniczących w nim studentów stanowi wygrana. Na potrzeby niniejszego artykułu jako studium przypadku wykorzystano konkurs 24HOURS. Do oceny efektywności konkursu zastosowano trzy metody: pisemną ankietę, indywidualne wywiady pogłębione oraz ankietę online. Wyniki wykazały, iż konkurs zwiększył kreatywność studentów w stopniu niezadowalającym, ponieważ bardziej byli oni skupieni na wygraniu lub zdobyciu wiedzy niż na współpracy lub interakcji z członkami innych zespołów studenckich. Badanie potwierdziło, że opiekunowie studentów są odpowiedzialni za uruchomienie mechanizmów ukierunkowanych zarówno na współpracę, jak i na kreatywność podczas konkursu. Biorąc jednak pod uwagę, że oczekiwania dotyczące zaangażowania opiekunów stały się źródłem pewnych problemów, rola tych osób powinna zostać ściśle określona. Analiza studium przypadku przedstawiona w tym artykule powinna przyczynić się do lepszego rozumienia przez pedagogów projektowania i wykorzystywania konkursów jako narzędzi edukacyjnych.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7891 Assessment of the effect of new tourism products on the economic recovery of rural areas in the context of empirical research on selected communes of the Lublin Voivodeship 2020-08-10T08:11:25+00:00 Joanna Szczęsna joanna.szczesna@poczta.umcs.lublin.pl Monika Wesołowska monika.wesolowska@poczta.umcs.lublin.pl <p>This paper presents examples of several original tourism products available in the rural areas of the Lublin Voivodship (Eastern Poland) which in the context of empirical research have contributed to the development of tourism. The primary objective is to determine how selected tourism products are created, and their role in the development of the tourism function and local development in general. The article employs the case study method and concerns four tourism products in four communes of the Lublin Voivodeship. An assessment of the effect of the created product on local development was based on research employing a diagnostic survey in the form of a questionnaire and interviews. The interviews concerned the process of the creation of a tourism product and its effects was undertaken among entrepreneurs from the tourism industry, and the questionnaire concerning the effects of the resulting tourism product on local development was addressed to residents. The survey results showed that in each of the analysed cases, the creation of the tourism product could have considerably contributed to the development of the tourism function and economic development of rural areas where such products were created. Socio-economic phenomena accompanying the development of the tourism function are perceived as positive by residents of selected communes that see the development of tourism as a chance to improve their image and improve living conditions.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7892 Ocena wpływu nowych produktów turystycznych na ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych wybranych gmin województwa lubelskiego 2020-08-10T08:11:27+00:00 Joanna Szczęsna joanna.szczesna@poczta.umcs.lublin.pl Monika Wesołowska monika.wesolowska@poczta.umcs.lublin.pl <p>W opracowaniu zaprezentowano przykłady kilku oryginalnych produktów turystycznych, dostępnych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, które w świetle przeprowadzonych badań empirycznych przyczyniły się do rozwoju funkcji turystycznej w miejscach swojego występowania. Głównym celem artykułu jest określenie, w jaki sposób zostały wykreowane wybrane produkty turystyczne i jaka jest ich rola w rozwoju funkcji turystycznej i w rozwoju lokalnym w ogóle. W artykule wykorzystano metodę analizy przypadków, która dotyczyła czterech produktów zlokalizowanych w czterech gminach województwa lubelskiego. Oceny wpływu wykreowanego produktu turystycznego na rozwój lokalny dokonano na podstawie badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w formie kwestionariusza ankiety i wywiadu bezpośredniego. Wywiady na temat procesu tworzenia produktu turystycznego i jego efektów przeprowadzono z przedsiębiorcami z branży turystycznej, natomiast kwestionariusze ankiety dotyczące wpływu powstałego produktu turystycznego na rozwój lokalny skierowano do mieszkańców gmin objętych badaniem. Wyniki pokazały, że w każdym z badanych przypadków wykreowanie produktu turystycznego mogło mieć znaczący wpływ na rozwój funkcji turystycznej oraz rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w których te produkty powstały. Zjawiska społeczno-ekonomiczne towarzyszące rozwojowi funkcji turystycznej są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców badanych gmin, którzy w rozwoju turystyki upatrują szansę na poprawę warunków ich życia oraz wizerunku ich miejscowości.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7968 An analysis of the "European City of Sports" project and its impact on the development of tourist activity: The example of selected Slovakian cities 2020-08-10T08:11:29+00:00 Daniela Matušíková daniela.matusikova@gmail.com Milena Švedová milena.svedova@unipo.sk Tünde Dzurov Vargová tunde.dzurov.vargova@smail.unipo.sk Patrycja Żegleń pzeglen@ur.edu.pl <p>The paper presents the issue of sports activity development in the context of the <em>European City of Sports </em>project in selected Slovakian cities: Košice, Banská Bystrica and Nitra. It is an analytical overview aiming at the development of these cities for tourism through the organisation of international sporting events. Using several methods, especially comparison, the authors analyse certain activities and other sports-related issues. The events and activities not only contributed to the development of sport but also supported tourism in the region. A review of the literature on the subject demonstrates the importance and basic assumptions of the <em>European City of Sports </em>as a popular project. The comparative analysis has enabled the authors to present its results in each of the three Slovakian cities.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7921 Analiza projektu „Europejskie miasto sportu” i jego wpływu na rozwój aktywności turystycznej na przykładzie wybranych miast słowackich 2020-08-10T08:11:31+00:00 Daniela Matušíková daniela.matusikova@gmail.com Milena Švedová milena.svedova@unipo.sk Tünde Dzurov Vargová tunde.dzurov.vargova@smail.unipo.sk Patrycja Żegleń pzeglen@ur.edu.pl <p>W artykule została omówiona kwestia rozwoju aktywności sportowej na przykładzie projektu pod nazwą <em>Europejskie Miasto Sportu</em>. W wybranych miastach Słowacji (Koszycach, Bańskiej Bystrzycy i Nitrze) przeprowadzono analizę działań mających na celu rozwój tych miejscowości oraz wspieranie turystyki poprzez organizację międzynarodowych imprez sportowych. Dzięki zastosowaniu kilku metod, zwłaszcza komparatywnej, można porównać wybrane przedsięwzięcia i związane z nimi problemy. Wspomniane wydarzenia i inne prowadzone czynności wsparły nie tylko rozwój sportu, ale również turystyki w badanych miastach. Przegląd literatury pozwala ocenić główne założenia oraz znaczenie popularnego projektu pod nazwą <em>Europejskie Miasto Sportu</em>. Analiza porównawcza pokazuje intensywność działań w każdym z trzech wspomnianych słowackich miast.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7971 Causes of variations in the scale of tourism in Polish national parks 2020-08-10T08:11:33+00:00 Piotr Miazek piotr.miazek93@gmail.com <p>National parks are among the most frequently visited tourist places in Poland. Every year, millions of tourists travel to spend time there and their number is constantly rising. National parks take nearly 30% of all domestic tourism. However, the number of people visiting individual national parks strongly varies. Some parks are visited by millions, others by only several thousand. The article is an attempt to indicate the main causes of the varying number of tourists visiting national parks. By analysing individual features of tourism in specific national parks, especially in those where the differences are most visible, the author attempts to distinguish aspects which may explain this phenomenon.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7974 Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych 2020-08-10T08:11:35+00:00 Piotr Miazek piotr.miazek93@gmail.com <p>Parki narodowe są jednymi z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. Na ich obszarach koncentruje się blisko 30% krajowego ruchu turystycznego. Corocznie przybywają tam miliony turystów, a ich liczba stale rośnie. Jednakże frekwencja w poszczególnych parkach narodowych jest mocno zróżnicowana. Jedne parki są odwiedzane przez miliony osób, inne zaś – zaledwie przez kilkanaście tysięcy turystów. Artykuł stanowi próbę wskazania głównych przyczyn zróżnicowania liczby tu­rystów odwiedzających parki narodowe. Analizując poszczególne cechy ruchu turystycznego w konkretnych parkach narodowych, szczególnie w tych, w przypadku których różnice są najbardziej widoczne, autor starał się zidentyfikować czynniki wpływające na taki stan rzeczy.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7980 Strategy for the development of tourism as a tool for planning at a local level: The example of Karlino commune (West Pomeranian Voivodeship) 2020-08-10T08:11:36+00:00 Daniel Szostak daniel.szostak@usz.edu.pl Zbigniew Głąbiński zbigniew.glabinski@usz.edu.pl Tomasz Duda tomasz.duda@usz.edu.pl <p>The study aims to analyse the correlation between planning tourism development at the local level and the development of the space that is being planned. Another goal is to determine the role of the local authorities (of the Karlino commune – <em>gmina</em>) in the implementation of strategic activities and the integration of various local beneficiaries around such activities. Further it will analyse how elaborating and implementing tourism development strategies may contribute to the local tourism economy and indicates the role and place of strategic planning in the process of creating and developing the tourist potential of a commune with particular emphasis on Karlino. The paper also discusses the tourism policy of Karlino’s local government as well as the strategic goals to be implemented and indicates its tourism development directions. The following research methods have been applied: expert method, observation method (using the inventory technique, physical inventory of the elements of the analysed space and actions taken), monographic method, document research, diagnostic survey analysis (using the survey technique of institutions from the examined area: Karlino commune, the communes of the Białogard <em>powiat</em>, the municipalities of the Association of Towns and Communes in the Parsęta Valley), and a critical literature review. The case of Karlino commune and its strategic activities in the field of tourism indicates that planning constitutes one of the most effective tools for local development. Such activity particularly shows that the commune can and wants to direct its socio-economic development based on optional (rather than obligatory) activities focused around the strategic use of endogenous resources. The paper indicates strategic action directions based on an inventory of such available endogenous resources. It shows how the local tourism economy may benefit from a tourism development strategy.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7981 Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie planowania na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Karlino (woj. zachodniopomorskie) 2020-08-10T08:11:39+00:00 Daniel Szostak daniel.szostak@usz.edu.pl Zbigniew Głąbiński zbigniew.glabinski@usz.edu.pl Tomasz Duda tomasz.duda@usz.edu.pl <p>Celem artykułu jest analiza korelacji między działaniami związanymi z planowaniem rozwoju turystyki na poziomie lokalnym a oczekiwaniem ukierunkowanego rozwoju danej przestrzeni. W tekście ukazano rolę władz gminy Karlino w realizacji działań o charakterze strategicznym oraz integracji lokalnych beneficjentów wokół takich przedsięwzięć. Omówiono również, jakie znaczenie dla lokalnej gospodarki turystycznej ma opracowanie strategii rozwoju turystyki i wdrażanie jej. Ponadto określono rolę i miejsce planowania strategicznego w tworzeniu i rozwijaniu potencjału turystycznego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Karlino. W artykule scharakteryzowano również politykę turystyczną lokalnych władz samorządowych, a także obrane przez nie cele strategiczne, oraz wskazano kierunki rozwoju turystyki na badanym obszarze. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: ekspercką, obserwacyjną (z zastosowaniem techniki inwentaryzacyjnej, w tym spisu z natury elementów składowych analizowanej przestrzeni), monograficzną, sondażu diagnostycznego (z wykorzystaniem techniki ankietowania pracowników instytucji z badanego obszaru, obejmującego gminę Karlino, pozostałe gminy powiatu białogardzkiego, gminy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty), a także krytycznej analizy dokumentów i piśmiennictwa. Na przykładzie gminy Karlino i realizowanych w niej przedsięwzięć o charakterze strategicznym związanych z turystyką można stwierdzić, że planowanie jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi gminnego rozwoju lokalnego. W szczególności aktywność taka pokazuje, że władze gminy mogą ukierunkować jej rozwój społeczno-gospodarczy, opierając się nie na działaniach obligatoryjnych, tylko fakultatywnych, mających na celu strategiczne wykorzystanie posiadanych zasobów endogenicznych. W artykule wskazano kierunki działania strategicznego na podstawie inwentaryzacji dostępnych zasobów endogenicznych. Ukazano również, jakie korzyści dla lokalnej gospodarki turystycznej przynosi opracowanie strategii rozwoju turystyki.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7982 Behavioral factors in hotel location: A study of hotels from Opole Province in Poland 2020-08-10T08:11:41+00:00 Daniel Puciato d.puciato@po.edu.pl <p>The choice of location is one of the key economic decisions for hotel owners. In modern economics traditional premises are increasingly questioned, and assumptions are often made involving imperfect competition, limited rationality of behavior, and the incomplete scope of information or the inability to use it effectively. This is also reflected in the theory of location within which a behavioral trend has been developed assuming the occurrence of non-economic, subjective factors in making location decisions. The aim of the paper is to identify behavioral factors in hotel location in Opolskie Province in Poland. The paper uses four main research methods: literature review, documentation, diagnostic survey and individual case studies. The study results confirm the importance of the behavioral approach in the process of selecting a location for independent hotels in Opolskie Province, involving the choice of secondary or primary locations. In the latter case, the decision-making process is based entirely on behavioral factors or is supplemented by them in situations where an objective approach is not connected with decision-making certainty. Behavioral factors such as intuition, emulation, experience, place of origin and residence, individual cases and the influence of others should be regarded as highly significant.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7984 Behawioralne czynniki lokalizacji hoteli – studium przypadku obiektów z województwa opolskiego 2020-08-10T08:11:42+00:00 Daniel Puciato d.puciato@po.edu.pl <p>Wybór lokalizacji hotelu jest jedną z kluczowych decyzji gospodarczych. We współczesnej ekonomii coraz częściej kwestionuje się klasyczne czynniki, za podstawy uznając niedoskonałą konkurencję, ograniczoną racjonalność zachowań oraz pozyskiwanie informacji w niepełnym zakresie lub brak umiejętności ich wykorzystania. Znalazło to również odzwierciedlenie w teorii lokalizacji, w ramach której powstał nurt behawioralny. Jego zwolennicy zakładają występowanie pozaekonomicznych, subiektywnych czynników podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Wciąż nierozpoznane empirycznie są jednak mieszczące się w tym nurcie przesłanki decydujące o wyborze lokalizacji hoteli. W kontekście tak sformułowanych luk badawczych celem artykułu jest próba identyfikacji behawioralnych czynników lokalizacji hoteli z województwa opolskiego. W pracy wykorzystano cztery główne metody badawcze: przegląd literatury, dokumentacyjną, sondażu diagnostycznego oraz indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotne znaczenie podejścia behawioralnego w procesie wyboru lokalizacji hoteli niezależnych z województwa opolskiego. Wiąże się to z wyborem lokalizacji wtórnej lub pierwotnej. W tym drugim przypadku, w sytuacji gdy zastosowanie podejścia obiektywnego nie wiązało się z uzyskaniem pewności, że postanowienia są słuszne, czynniki behawioralne odgrywały najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym lub stanowiły jego uzupełnienie. Za kluczowe w tym kontekście należy uznać takie czynniki behawioralne, jak: intuicja, naśladownictwo, doświadczenie, miejsce pochodzenia i zamieszkania, przypadek oraz wpływ osób znaczących.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7985 Between elitism and egalitarianism: The Heritage Tram Line in Wrocław as an example of a search for an acceptable tourist product 2020-08-10T08:11:45+00:00 Krzysztof Kołodziejczyk krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl <p>The Heritage Tram Line is one of the tourist attractions of Wrocław. It is a way of making use of a large and diverse collection of historic trams that illustrate the development of public transport in the capital of Lower Silesia and, more broadly, in Central Europe. Although it has been operating since 2009, in recent years major modifications have been introduced including increasing the number of routes, a guided commentary on selected journeys, diversifying the historic tram cars and changing the ticket prices. The aim of the article is to evaluate these changes from the perspective of the interest of its users. The data on the frequency of operation and sales of tickets in the 2019 season have been analysed and compared with data from the previous year. This takes into account the increase in availability of the offer, as a consequence of a considerable reduction in ticket prices and introducing a larger number of stops, which has made the Heritage Tram Line more similar to a regular one. The changes introduced have resulted in a greater number of passengers, but also lower revenues as well as certain organisational problems such as ensuring the quality of guided services when passengers are being exchanged at intermediate stops. These issues are considered in the context of how to design a tourist product.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7987 Między elitarnością i egalitaryzmem – w poszukiwaniu właściwego charakteru produktu turystycznego Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu 2020-08-10T08:11:46+00:00 Krzysztof Kołodziejczyk krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl <p>Zabytkowa Linia Tramwajowa jest jedną z atrakcji turystycznych Wrocławia. Stanowi formę wykorzystania dużej i różnorodnej kolekcji wiekowych tramwajów, które obrazują rozwój komunikacji miejskiej w stolicy Dolnego Śląska czy – w szerszym ujęciu – w Europie Środkowej. Choć linia funkcjonuje już od 2009 r., to w ostatnich latach w ofercie wprowadzane są duże modyfikacje, m.in. zwiększenie liczby tras, dodanie komentarza przewodnika, dywersyfikacja zabytkowego taboru czy zmiany w taryfie. Celem artykułu jest ocena tych działań pod kątem zainteresowania turystów. Przeanalizowano statystyki dotyczące frekwencji i sprzedaży biletów w sezonie turystycznym w 2019 r. i porównano je z danymi z poprzedniego roku, mając na uwadze zwiększenie dostępności oferty poprzez wyraźne obniżenie cen biletów i zaplanowanie dużej liczby przystanków, co przynajmniej częściowo upodobniło Zabytkową Linię Tramwajową do linii zwykłych. Wprowadzone zmiany skutkowały wyraźnie większą liczbą pasażerów, ale mniejszymi przychodami, a także pewnymi problemami o charakterze organizacyjnym, jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi przewodnickiej przy odbywającej się co chwila wymianie pasażerów. Rozważania prowadzone są w kontekście sposobów kształtowania produktu turystycznego.</p> 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7591 Professor Andrzej Matczak 2020-08-10T08:11:08+00:00 Tomasz Napierała tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 http://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/7599 Profesor Andrzej Matczak 2020-08-10T08:11:09+00:00 Tomasz Napierała tomasz.napierala@geo.uni.lodz.pl 2020-06-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020