Behawioralne czynniki lokalizacji hoteli – studium przypadku obiektów z województwa opolskiego

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.10

Keywords:

lokalizacja, hotele, czynniki behawioralne, województwo opolskie

Abstract

Wybór lokalizacji hotelu jest jedną z kluczowych decyzji gospodarczych. We współczesnej ekonomii coraz częściej kwestionuje się klasyczne czynniki, za podstawy uznając niedoskonałą konkurencję, ograniczoną racjonalność zachowań oraz pozyskiwanie informacji w niepełnym zakresie lub brak umiejętności ich wykorzystania. Znalazło to również odzwierciedlenie w teorii lokalizacji, w ramach której powstał nurt behawioralny. Jego zwolennicy zakładają występowanie pozaekonomicznych, subiektywnych czynników podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Wciąż nierozpoznane empirycznie są jednak mieszczące się w tym nurcie przesłanki decydujące o wyborze lokalizacji hoteli. W kontekście tak sformułowanych luk badawczych celem artykułu jest próba identyfikacji behawioralnych czynników lokalizacji hoteli z województwa opolskiego. W pracy wykorzystano cztery główne metody badawcze: przegląd literatury, dokumentacyjną, sondażu diagnostycznego oraz indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotne znaczenie podejścia behawioralnego w procesie wyboru lokalizacji hoteli niezależnych z województwa opolskiego. Wiąże się to z wyborem lokalizacji wtórnej lub pierwotnej. W tym drugim przypadku, w sytuacji gdy zastosowanie podejścia obiektywnego nie wiązało się z uzyskaniem pewności, że postanowienia są słuszne, czynniki behawioralne odgrywały najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym lub stanowiły jego uzupełnienie. Za kluczowe w tym kontekście należy uznać takie czynniki behawioralne, jak: intuicja, naśladownictwo, doświadczenie, miejsce pochodzenia i zamieszkania, przypadek oraz wpływ osób znaczących.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albert Tóth, A., Rechnitzer, J. (2018). Choice of location in the hotel industry. Tér és Társadalom, 32 (3), 128–142. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.32.3.3054
Google Scholar

Alexander, N., Lockwood, A. (1996). Internationalization: A comparison of the hotel and retail sectors. The Service Industries Journal, 16 (4), 458–473. DOI: https://doi.org/10.1080/02642069600000041
Google Scholar

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Butler, R. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. The Canadian Geographer, 24 (1), 5–12. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
Google Scholar

Cheng, S. (2018). Autocratic multi attribute group decision making for hotel location selection based on interval-valued intuitionistic fuzzy sets. Information Sciences, 427, 77–87. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ins.2017.10.018
Google Scholar

Chou, T., Hsu, C., Chen, M. (2008). A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotel’s location selection. International Journal of Hospitality Management, 27 (2), 293–301. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.07.029
Google Scholar

Christaller, W. (1964). Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regions underdeveloped countries – recreations areas. Papers, Regional Science Association, 12 (2), 95–105. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01941243
Google Scholar

Damborsky, M., Wokoun, R. (2010). Location factors of small and medium entrepreneurship under the economic conditions of the Czech Republic. E&M Ekonomie a Management, 13 (2), 32–43.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2019). Pobrane z: www.stat.gov.pl (7.06.2019).
Google Scholar

Godlewska, H. (2005). Lokalizacja działalności gospodarczej. Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Griffin, D., Tversky, A. (1992). The weighing of evidence and the determinants of confidence. Cognitive Psychology, 24 (3), 411–435. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0285(92)90013-R
Google Scholar

Hotelling, H. (1929). Stability in competition. Economic Journal, 39 (1), 41–57. DOI: https://doi.org/10.2307/2224214
Google Scholar

Ju, P., Zhang, H., Wang, J. (2018). A projection-based outranking method with multi-hesitant fuzzy linguistic term sets for hotel location selection. Cognitive Computation, 10, 737–751. DOI: https://doi.org/10.1007/s12559-018-9552-2
Google Scholar

Kahneman, D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Warszawa: Media Rodzina.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2001). Geografia hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Google Scholar

Kundu, S., Contractor, F. (1999). Country location choices of service multinationals: An empirical study of the international hotel sector. Journal of International Management, 4, 299–317. DOI: https://doi.org/10.1016/S1075-4253(99)00017-4
Google Scholar

Leśniewska-Napierała, K., Napierała, T. (2017). Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim. Turyzm/Tourism, 27 (2), 65–76. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06
Google Scholar

Mariotti, S., Mutinelli, M., Piscitello, L. (2008). The internationalization of production by Italian industrial districts’ firms: Structural and behavioural determinants. Regional Studies, 42 (5), 719–735. DOI: https://doi.org/10.1080/00343400701543264
Google Scholar

Matczak, A. (2017). Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce. Turyzm/Tourism, 27 (2), 77–87. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.07
Google Scholar

Ministerstwo Sportu i Turystyki (2019). Pobrane z: www.msit.gov.pl (12.06.2019).
Google Scholar

Miossec, J. (1977). Un modele de lespace touristique. L’Espace Géographique, 6 (1), 41–48. DOI: https://doi.org/10.3406/spgeo.1977.1690
Google Scholar

Popovic, G., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Karabasevic, D. (2019). A multiple-criteria decision-making model for the selection of a hotel location. Land Use Policy, 84, 49–58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.001
Google Scholar

Puciato, D. (2015). Przesłanki lokalizacji hoteli w Polsce. Praca doktorska. Warszawa: SGH.
Google Scholar

Puciato, D. (2016). Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments. Tourism Management, 57, 245–255, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.06.019
Google Scholar

Puciato, D., Dziedzic, E. (2017). The attractiveness of the municipalities of the south-western Polish for hotel investors. Tourism Economics, 23 (3), 702–711. DOI: https://doi.org/10.5367/te.2016.0539
Google Scholar

Puciato, D., Gawlik, A., Goranczewski, B. (2016). The origin of capital as a factor influencing location of new hotels on the example of Poland. International Journal of Contemporary Management, 15 (4), 31–55. DOI: https://doi.org/10.4467/24498939IJCM.16.023.6704
Google Scholar

Puciato, D., Gawlik, A., Goranczewski, B., Oleśniewicz, P., Woś, B., Jandová, S., Markiewicz-Patkowska, J., Sołtysik, M. (2017). The factors influencing the decision on the location of hotels depending on their size in Poland. E&M Ekonomie a Management, 20 (2), 216–225. DOI: https://doi.org/10.15240/tul/001/2017-2-016
Google Scholar

Puciato, D., Oleśniewicz, P., Gawlik, A., Markiewicz-Patkowska, J., Widawski, K., Słaby, T., Kasprzak, R., Mróz-Gorgoń, B. (2019). Location factors for budget, medium standard and luxury hotels based on the example of hotels operating in Poland.
Google Scholar

Operation Research and Decisions, 29 (1), 61–73. DOI: https://doi.org/10.5277/ord190104
Google Scholar

Ren, L., Qiu, H., Ma, C., Lin, P. (2018). Investigating accommodation experience in budget hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30 (7), 2662–2679. DOI: https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2016-0625
Google Scholar

Romero-Martinez, A., Garcia-Muina, F., Chidlow, A., Larimo, J. (2019). Formal and informal institutional differences between home and host country and location choice: Evidence from the Spanish Hotel Industry. Management International Review, 59 (1), 41–65. DOI: https://doi.org/10.1007/s11575-018-0369-8
Google Scholar

Thaler, R., Sunstein, C. (2017). Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Google Scholar

Townroe, P. (1972). Some behavioural considerations in the industrial location decision. Regional Studies, 6 (3), 261–272. DOI: https://doi.org/10.1080/09595237200185221
Google Scholar

Ussi, M., Wei, J. (2011). The location determinants for hotel foreign direct investment in Zanzibar. Management and Service Science, 8, 105–112.
Google Scholar

Włodarczyk, B. (2017). Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 25 (2), 63–76.
Google Scholar

Yang, Y., Wong, K., Wang, T. (2012). How do hotels choose their location? Evidence from hotels Beijing. International Journal of Hospitality Management, 31 (3), 675–685. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.09.003
Google Scholar

Zhank, H., Guillet, B., Gao, W. (2012). What determines multinational hotel groups’ locational investment choice in China. Hospitality Management, 31 (2), 350–359. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.05.008
Google Scholar

Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Żakowska, S., Podhorodecka, K. (2018). Rozmieszczenie walorów turystycznych a lokalizacja noclegowej bazy turystycznej w województwie łódzkim. Turyzm/Tourism, 28 (2), 79–91, DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.09
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Puciato, D. (2020). Behawioralne czynniki lokalizacji hoteli – studium przypadku obiektów z województwa opolskiego . Turyzm/Tourism, 30(1), 97-106. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.10

Issue

Section

Articles