Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie planowania na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Karlino (woj. zachodniopomorskie)

Authors

  • Daniel Szostak Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej https://orcid.org/0000-0002-2912-2672
  • Zbigniew Głąbiński Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej https://orcid.org/0000-0003-0362-919X
  • Tomasz Duda Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej https://orcid.org/0000-0003-2116-4584

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.09

Keywords:

strategia rozwoju turystyki, planowanie, gmina

Abstract

Celem artykułu jest analiza korelacji między działaniami związanymi z planowaniem rozwoju turystyki na poziomie lokalnym a oczekiwaniem ukierunkowanego rozwoju danej przestrzeni. W tekście ukazano rolę władz gminy Karlino w realizacji działań o charakterze strategicznym oraz integracji lokalnych beneficjentów wokół takich przedsięwzięć. Omówiono również, jakie znaczenie dla lokalnej gospodarki turystycznej ma opracowanie strategii rozwoju turystyki i wdrażanie jej. Ponadto określono rolę i miejsce planowania strategicznego w tworzeniu i rozwijaniu potencjału turystycznego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Karlino. W artykule scharakteryzowano również politykę turystyczną lokalnych władz samorządowych, a także obrane przez nie cele strategiczne, oraz wskazano kierunki rozwoju turystyki na badanym obszarze. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: ekspercką, obserwacyjną (z zastosowaniem techniki inwentaryzacyjnej, w tym spisu z natury elementów składowych analizowanej przestrzeni), monograficzną, sondażu diagnostycznego (z wykorzystaniem techniki ankietowania pracowników instytucji z badanego obszaru, obejmującego gminę Karlino, pozostałe gminy powiatu białogardzkiego, gminy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty), a także krytycznej analizy dokumentów i piśmiennictwa. Na przykładzie gminy Karlino i realizowanych w niej przedsięwzięć o charakterze strategicznym związanych z turystyką można stwierdzić, że planowanie jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi gminnego rozwoju lokalnego. W szczególności aktywność taka pokazuje, że władze gminy mogą ukierunkować jej rozwój społeczno-gospodarczy, opierając się nie na działaniach obligatoryjnych, tylko fakultatywnych, mających na celu strategiczne wykorzystanie posiadanych zasobów endogenicznych. W artykule wskazano kierunki działania strategicznego na podstawie inwentaryzacji dostępnych zasobów endogenicznych. Ukazano również, jakie korzyści dla lokalnej gospodarki turystycznej przynosi opracowanie strategii rozwoju turystyki.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miejski w Karlinie (2020). Pobrano z: http://bip.karlino.pl (19.06.2020).
Google Scholar

Głąbiński, Z., Duda, T., Szostak, D. (2017). Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku. Karlino: [b.w.].
Google Scholar

Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie (2016). Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2013–2015. Szczecin: GUS.
Google Scholar

Jarmuż, S., Tarasiewicz, M. (2017). Alfabet mitów menadżerskich, czyli o pułapkach bezrefleksyjnego działania. Sopot: GWP.
Google Scholar

Kosiedowski, W., Potoczek, A. (2001). Strategia rozwoju jako instrument podnoszenia konkurencyjności lokalnych jednostek terytorialnych. W: W. Kosiedowski (red.), Strategie i polityka rozwoju lokalnego: na przykładzie Polski północno-wschodniej. Olecko: Wydawnictwo Wszechnica Mazurska.
Google Scholar

Meyer, B., Milewski, D. (red.) (2009). Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Rochmińska, A., Stasiak, A. (2004). Strategie rozwoju turystyki. Turystyka i Hotelarstwo, 6, 9–43.
Google Scholar

Stasiak, A. (2005). Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru. W: A. Panasiuk (red.) Polityka turystyczna (s. 328–337). Szczecin–Kopenhaga: Wyd. Fundacja na rzecz US.
Google Scholar

Strategia rozwoju powiatu białogardzkiego na lata 2016–2025 (2015). Pobrane z: http://eregion.wzp.pl (17.06.2020).
Google Scholar

Szostak, D. (2016a). Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych. Marketing i Zarządzanie, 1 (42), 189–200. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2016.42-13
Google Scholar

Szostak, D. (2016b). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 101–114. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2016.45-09
Google Scholar

Szostak, D. (2017). Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), 59–72. DOI: https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-06
Google Scholar

Szostak, D., Zalewski, T. (2017). Tworzenie lokalnych produktów turystycznych na bazie potencjału endogenicznego na przykładzie gminy Moryń. Roczniki Chojeńskie, IX, 285–310.
Google Scholar

Sztando, A. (2009). Problemy podmiotu i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 204–212.
Google Scholar

Sztando, A. (2015). Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Nauki o zarządzaniu, 4 (25), 105–124. DOI: https://doi.org/10.15611/noz.2015.4.07
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Szczecinie (2018). Statystyczne vademecum samorządowca. Pobrane z: https://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_bialogardzki/gmina_karlino.pdf
Google Scholar

Wysocka, E, Koziński, J. (2000). Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Pobrane z: www.pressto.amu.edu.pl (24.04.2018).
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Szostak, D., Głąbiński, Z., & Duda, T. (2020). Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie planowania na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Karlino (woj. zachodniopomorskie) . Turyzm/Tourism, 30(1), 87-96. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.09

Issue

Section

Articles