Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.08

Keywords:

ruch turystyczny, park narodowy, turystyka, różnice

Abstract

Parki narodowe są jednymi z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. Na ich obszarach koncentruje się blisko 30% krajowego ruchu turystycznego. Corocznie przybywają tam miliony turystów, a ich liczba stale rośnie. Jednakże frekwencja w poszczególnych parkach narodowych jest mocno zróżnicowana. Jedne parki są odwiedzane przez miliony osób, inne zaś – zaledwie przez kilkanaście tysięcy turystów. Artykuł stanowi próbę wskazania głównych przyczyn zróżnicowania liczby tu­rystów odwiedzających parki narodowe. Analizując poszczególne cechy ruchu turystycznego w konkretnych parkach narodowych, szczególnie w tych, w przypadku których różnice są najbardziej widoczne, autor starał się zidentyfikować czynniki wpływające na taki stan rzeczy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bałuchto, B., Chara, P., Fischbach, K., Florczak, K., Kraszewska, A. (2005). Ruch turystyczny w Parku Narodowym Ujście Warty. W: R. Machowski, M. Rzętała (red.), Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko (s. 9–18). Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.
Google Scholar

Batyk, I. (2012). Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2 (III), 207–216.
Google Scholar

Biebrzański Park Narodowy (2019). Pobrane z: http://biebrza.org.pl (27.06.2019).
Google Scholar

Błażejczyk, K., Kunert, A. (2011). Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Warszawa: PAN.
Google Scholar

Buchwał, A., Fidelus, J. (2010). Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek (s. 45–54). Zakopane: Wydawnictwo TPN.
Google Scholar

Czarnecki, K. (2009). Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego. Zeszyty naukowe SGGW, 73, 165–172.
Google Scholar

Dusza, E. (2013). Zmienność natężenia ruchu turystycznego na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXIV, 275–279.
Google Scholar

Dzioban, K. (2013). Wielkość ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL, 15, 90–96.
Google Scholar

Fidelus, J. (2008). Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace Geograficzne, 120, 19–29.
Google Scholar

Gałązka, M. (2009). Turystyka zrównoważona w parkach narodowych w opinii turystów. Studia i Materiały CEPL, 4, 123–130.
Google Scholar

Geoportal (2019). Pobrane z: http://geoportal.gov.pl (16.06.2019).
Google Scholar

Głuchowski, R., Nawrocka-Grześkowiak, U. (2013). Skutki turystyki na terenach objętych ochroną na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 7, 336–346.
Google Scholar

Google Maps (2019). Pobrane z: http://maps.google.pl (24.06.2019).
Google Scholar

Graja-Zwolińska, S., Spychała, A. (2014). Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych. Barometr Regionalny, 12 (4), 171–177.
Google Scholar

Hibner, J. (2013). Struktura ruchu turystycznego w polskich górskich parkach narodowych należących do sieci „Człowiek i Biosfera”. W: P. Krąż, J. Hibner, J. Koj (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii (s. 73–88). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Google Scholar

Hibner, J. (2014). Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze. Współczesne Problemy i Kierunki Badawcze w Geografii, 2, 33–47.
Google Scholar

Jastrzębski, C. (2009). Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL, 4, 199–205.
Google Scholar

Kajala, L. (red.) (2007). Visitor monitoring in nature areas: A manual based on experiences from the Nordic and Baltic Countries. Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency.
Google Scholar

Klimska, U., Swianiewicz, P. (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść. Prace i Studia Geograficzne, 35, 45–70.
Google Scholar

Koźmiński, C., Michalska, B. (2016). Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 3, 9–23. DOI: https://doi.org/10.18276/ept.2016.3.35-01
Google Scholar

Krakowiak, B. (2000). Charakterystyka ruchu turystycznego w parkach narodowych Karpat Zachodnich – typy funkcjonalne parków. Turyzm, 1, 5–37.
Google Scholar

Kruczek, Z., Przybyło-Kisielewska, K. (2019). Ruch turystyczny w parkach narodowych i konsekwencje nadmiernej frekwencji odwiedzających. W: M. Nocoń, T. Pasierbek, J. Sobczuk, B. Walas (red.), Parki narodowe i ich otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog (s. 160–171). Sucha Beskidzka: WSTiE.
Google Scholar

Lawin, M. (2000). Ruch turystyczny w Magurskim Parku Narodowym i jego otulinie. Turyzm, 10 (2), 31–56.
Google Scholar

Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce. W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i Przestrzeń (s. 187–201). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
Google Scholar

Mazurczak, M. (2009). Realizacja założeń ekoturystyki na obszarze Parku Narodowego Ujście Warty. Studia i Materiały CEPL, 4, 206–211.
Google Scholar

Ochrona Środowiska 2008 (2008). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Ochrona Środowiska 2018 (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Google Scholar

Partyka, J. (2002). Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ojców: Ojcowski Park Narodowy.
Google Scholar

Partyka, J. (2010a). Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych. Folia Turistica, 22, 9–25.
Google Scholar

Partyka, J. (2010b). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 252–263.
Google Scholar

Parzych, K. (2014). Wybrane cechy ruchu turystycznego w Słowińskim Parku Narodowym na podstawie badań ankietowych. Journal of Education, Healt and Sport, 4 (13), 246–256.
Google Scholar

Prędki, R. (2015). Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2012–2014. Roczniki Bieszczadzkie, 23, 367–385.
Google Scholar

Rogowski, M. (2017). System monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych – założenia i wybrane wyniki. Studia i Materiały CEPL, 52, 158–165.
Google Scholar

Rogowski, M. (2018). System Monitoringu ruchu turystycznego (SMrt) w Parku Narodowym Gór Stołowych dla potrzeb badań przestrzeni turystycznej. Prace i Studia Geograficzne, 63.3, 153–172.
Google Scholar

Semczuk, M. (2012). Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich, 4, 98–110.
Google Scholar

Smoleński, M. (2006). Turystyka w parkach narodowych. W: R. Ziółkowski (red.), Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
Google Scholar

Stasiak, A. (1997). Turystyka w parkach narodowych – obszary konfliktów, Turyzm, 7 (2), 5–24.
Google Scholar

Stasiak, A., Śledzińska, J., Włodarczyk, B. (red.) (2014). Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
Google Scholar

Szyda, B., Sokołowski, D. (2013). Turystyczne użytkowanie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Studia i Materiały CEPL, 37, 305–312.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880.
Google Scholar

Walas, B. (red.) (2019). Model optymalizacji funkcjonowania parków narodowych w Polsce w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Sucha Beskidzka: WSTiE.
Google Scholar

Wieniawska-Raj, B. (2007). Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym. Opera Corcontica, 44, 593–602.
Google Scholar

Włodarczyk, B. (1993). Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego. Turyzm, 1, 5–29.
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Miazek, P. (2020). Przyczyny zróżnicowania ruchu turystycznego w polskich parkach narodowych . Turyzm/Tourism, 30(1), 73-86. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.08

Issue

Section

Articles