Ocena wpływu nowych produktów turystycznych na ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych wybranych gmin województwa lubelskiego

Authors

  • Joanna Szczęsna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0003-3824-7247
  • Monika Wesołowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej https://orcid.org/0000-0002-6110-0270

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.06

Keywords:

obszary wiejskie w Polsce, produkt turystyczny, województwo lubelskie

Abstract

W opracowaniu zaprezentowano przykłady kilku oryginalnych produktów turystycznych, dostępnych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, które w świetle przeprowadzonych badań empirycznych przyczyniły się do rozwoju funkcji turystycznej w miejscach swojego występowania. Głównym celem artykułu jest określenie, w jaki sposób zostały wykreowane wybrane produkty turystyczne i jaka jest ich rola w rozwoju funkcji turystycznej i w rozwoju lokalnym w ogóle. W artykule wykorzystano metodę analizy przypadków, która dotyczyła czterech produktów zlokalizowanych w czterech gminach województwa lubelskiego. Oceny wpływu wykreowanego produktu turystycznego na rozwój lokalny dokonano na podstawie badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w formie kwestionariusza ankiety i wywiadu bezpośredniego. Wywiady na temat procesu tworzenia produktu turystycznego i jego efektów przeprowadzono z przedsiębiorcami z branży turystycznej, natomiast kwestionariusze ankiety dotyczące wpływu powstałego produktu turystycznego na rozwój lokalny skierowano do mieszkańców gmin objętych badaniem. Wyniki pokazały, że w każdym z badanych przypadków wykreowanie produktu turystycznego mogło mieć znaczący wpływ na rozwój funkcji turystycznej oraz rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w których te produkty powstały. Zjawiska społeczno-ekonomiczne towarzyszące rozwojowi funkcji turystycznej są pozytywnie postrzegane przez mieszkańców badanych gmin, którzy w rozwoju turystyki upatrują szansę na poprawę warunków ich życia oraz wizerunku ich miejscowości.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Butowski, L. (2010). Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego. Turyzm/Tourism, 20 (1), 5–11.
Google Scholar

Durydiwka, M. (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Google Scholar

European Network for Rural Development (2019). Pobrane z: https://enrd.ec.europa.eu/ (28.06.2019).
Google Scholar

Gołembski, G. (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Google Scholar

Górka, K., Łuszczyk, M. (2013). Inteligentna specjalizacja czy raczej sektor „wysokiej szansy” atutem w rozwoju regionów. Studia KPZK PAN, CLV, 52–60.
Google Scholar

Halamska, M., Śpiewak, R. (2008). Rozwój wiejski – nowa utopia czy konieczność? W: M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian (s. 393–416). Warszawa: IRWiR PAN.
Google Scholar

Kotler, P. (1994). Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
Google Scholar

Kowalczyk, A. (2003). Tourism as a factor of local development. W: A. Kowalczyk (red.), Geographical space at the turn of the century (s. 217–222). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Google Scholar

Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: Wydawnictwo SGH.
Google Scholar

Kurek, W. (red.) (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kurek, W., Mika, M. (2008). Turystyka jako przedmiot badań. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 11–48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lijewski, T., Mikułowski B., Wyrzykowski, J. (2002). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
Google Scholar

Medlik, S. (1995). Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Portal Inteligentnych Wiosek (2017). Pobrane z: https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_pl (20.09.2018).
Google Scholar

Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce (2015). Pobrane z: http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2015/Program_rozwoju_turystyki/Program_rozwoju_turystyki_na_obszarach_wiejskich_wersja_ko%C5%84c.pdf (30.09.2018).
Google Scholar

Rogalewski, O. (1974). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Sikorska-Wolak, I. (red.) (2007). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Google Scholar

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
Google Scholar

Stasiak, A. (2013). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (2), 65–74. DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012
Google Scholar

Stasiak, A. (2015). Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 379, 332–347. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.32
Google Scholar

Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2013). Miejsca spotkań kultury i turystyki. W: B. Krakowiak, A. Stasiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka – miejsca spotkań (s. 29–46). Łódź: ROTWŁ.
Google Scholar

Sznajder, M., Przezbórska, L. (2004). Identification of rural and agri-tourism product and services. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLIX, 166–177.
Google Scholar

Zdon-Korzeniowska M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Published

2020-06-01

How to Cite

Szczęsna, J., & Wesołowska, M. (2020). Ocena wpływu nowych produktów turystycznych na ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich w świetle badań empirycznych wybranych gmin województwa lubelskiego. Turyzm/Tourism, 30(1), 55-62. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.06

Issue

Section

Articles