Professor Andrzej Matczak

Authors

  • Tomasz Napierała University of Lodz, Institute of Urban Geography and Tourism Studies; CiTUR, Centre of Tourism Research, Development and Innovation, Portugal https://orcid.org/0000-0002-6407-5197

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.12

Downloads

Download data is not yet available.

References

Matczak, A. (1984a). Próba określenia zasięgu oddziaływania Prudnika na podstawie danych o przewozach towarowych. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 3, 87-97.
Google Scholar

Matczak, A. (1984b). Próba wykorzystania analizy morfologicznej do określenia funkcji wypoczynkowej osiedli w strefie podmiejskiej Łodzi. Problemy Turystyki, 2, 93-97.
Google Scholar

Matczak, A. (1986a). Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 7, 137-166.
Google Scholar

Matczak, A. (1986b). Dostępność komunikacyjna terenów wypoczynkowych w strefie podmiejskiej Łodzi. Przegląd Ekonomiczno-Społeczny m. Łodzi, 9, 113-125.
Google Scholar

Matczak, A. (1986c). La fonction recreative de la zone suburbaine de la ville de Łódź. In: F. Vetter (ed.), Grosstadttourismus – Tourisme des grandes villes (pp. 304-315). Berlin: Union Géographique Internationale, Commission de Géographie du Tourisme et des Loisirs.
Google Scholar

Matczak, A. (1986d). Przyrodnicze podstawy organizacji wypoczynku w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 2, 25-45.
Google Scholar

Matczak, A. (1987a). Próba określenia funkcji wypoczynkowej osiedli podmiejskich na przykładzie Kolumny. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm, 3, 55-85.
Google Scholar

Matczak, A. (1987b). Ruch wypoczynkowy w strefie podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 8, 21-39.
Google Scholar

Matczak, A. (1991a). Funkcja wypoczynkowa osiedli podłódzkich w świetle badań użytkowania ziemi. Acta Universitatis Lodzinensis. Folia Geographica, 13, 129-140.
Google Scholar

Matczak, A. (1991b). Methods of studying the recreational function of suburban settlements. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 86, 109-122.
Google Scholar

Matczak, A. (1991c). Przemiany przestrzenne wsi położonych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie rejonu Grotnik. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 14, 33-46.
Google Scholar

Matczak, A. (1992). Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 17, 9-25.
Google Scholar

Matczak, A. (1993a). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi. Turyzm, 3 (2), 61-70.
Google Scholar

Matczak, A. (1993b). Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979-1990. Kronika m. Łodzi, 2, 51-67.
Google Scholar

Matczak, A. (1994a). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez zamiejscową młodzież akademicką studiującą w Łodzi. Turyzm, 4 (1), 23-33.
Google Scholar

Matczak, A. (1994b). Turystyka i wypoczynek jako czynnik integracji i rozwoju regionu łódzkiego. In: A. Matczak (ed.), Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy (pp. 161-188). Lodz: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Matczak, A. (1995a). Kolonizacja turystyczna obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Łodzi. In: A. Kowalczyk (ed.), Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej (na przykładzie obszarów wiejskich) (pp. 49-59). Warsaw: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Google Scholar

Matczak, A. (1995b). Kolonizacja turystyczna strefy podmiejskiej Łodzi. Kronika m. Łodzi, 1, 108-119.
Google Scholar

Matczak, A. (1996a). Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi. Turyzm, 6 (1), 63-75.
Google Scholar

Matczak, A. (1996b). Turystyka i wypoczynek w łódzkim regionie miejskim. In: W. Michalski (ed.), Transformacja społeczno-gospodarcza Łodzi na tle regionu (pp. 99-109). Lodz: Centralny Urząd Planowania – Biuro Planowania Regionalnego w Łodzi, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział w Łodzi.
Google Scholar

Matczak, A. (1998a). Delimitacja granic regionu miejskiego Zduńskiej Woli na podstawie danych o migracjach stałych. In: D. Szymańska (ed.), Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych (pp. 291-312). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Google Scholar

Matczak, A. (1998b). Delimitation of borders of the Zduńska Wola urban area using data on permanent migrations. Polish Population Review, 13, 191-210.
Google Scholar

Matczak, A. (1998c). Migracje jako element delimitacji regionu społeczno-ekonomicznego. Przykład Sieradza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 2048, 93-110.
Google Scholar

Matczak, A. (1998d). Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979-1997. Turyzm, 8 (2), 27-56.
Google Scholar

Matczak, A. (2000a). Delimitacja granic regionów miejskich: Łasku, Zduńskiej Woli i Sieradza na podstawie danych o migracjach stałych. In: D. Szymańska (ed.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych (pp. 37-56). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Matczak, A. (2000b). Delimitacja regionu społeczno-ekonomicznego małego miasta powiatowego w Polsce na podstawie danych o migracjach stałych. Przykład Łasku. Urbanne a Krajinne Studie, 3, 248-261.
Google Scholar

Matczak, A. (2002a). Delimitacja zaplecza społeczno-ekonomicznego Łęczycy. In: J. Słodczyk (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast (pp. 205-218). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Matczak, A. (2002b). Efektywność wykorzystania rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi w latach 1979-2000. Turyzm/ Tourism, 12 (2), 65-78.
Google Scholar

Matczak, A. (2002c). Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych. In: J. Partyka (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia (pp. 17-22). Ojców: Ojcowski Park Narodowy. Matczak, A. (2004a). Hotelarstwo polskie w okresie przemian. Przykład Łodzi. Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy. Seria Turystyka i Rekreacja, 1, 21-34.
Google Scholar

Matczak, A. (2004b). Metodologia badań nad lokalizacją hoteli. In: A. Matczak (eds), Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej (pp. 11-43). Lodz: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Matczak, A. (2005a). Badania przyjazdowego ruchu turystycznego w rejonie Ustki. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 265-284). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.
Google Scholar

Matczak, A. (2005b). Rozwój podmiejskich osiedli letniskowych w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego. Przykład podłódzkiego letniska w Wiśniowej Górze. In: B. Domański, S. Skiba (eds), Geografia i sacrum (pp. 265-284). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.
Google Scholar

Matczak, A. (2005c). Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki – polskiego kurortu nadbałtyckiego. Turyzm/Tourism, 15 (1-2), 139-149.
Google Scholar

Matczak, A. (2009a). Ruch turystyczny w Rowach w latach 1999-2007. In: R. Muszkieta, M. Napierała (eds), Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i rekreację (pp. 25-47). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy.
Google Scholar

Matczak, A. (2009b). Urbanizacja podmiejskich osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 19 (1-2), 67-72.
Google Scholar

Matczak, A. (2011a). Changes in the functional struckture of the cities in the Lodz region in 1973-2007. In: A. Runge, A. Kuczabski (eds), Medium-sized towns of Central-Eastern Europe in the period of economic system transportation and social changes (pp. 35-44). Kharkiv: Publishing House ADNDU.
Google Scholar

Matczak, A. (2011b). Identyfikacja regionu społeczno-ekonomicznego małego miasta. Przykład Sępólno Krajeńskie. In: K. Marciniak, R. Sikora, D. Sokołowski (eds), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin (pp. 23-28). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy.
Google Scholar

Matczak, A. (2011c). Turystyczna baza noclegowa w Łodzi w latach 1979-2009. In: B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego (pp. 287-296). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Matczak, A. (2012). Koncepcja monitorowania ruchu turystycznego w dużym mieście. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej (pp. 77-91). Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.
Google Scholar

Matczak, A. (2015). Funkcja turystyczna w badaniach łódzkiego ośrodka geografii turyzmu. In: Z. Młynarczyk, Zajadacz (eds), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Vol. XIV: Rozwój badań geograficznych nad turystyką (pp. 101-116). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Google Scholar

Matczak, A. (2016a). Urbanizacja podłódzkich osiedli letniskowych. Przykład Miasta-Lasu Kolumny. In: A. Zborowski (ed.), Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń (pp. 105-121). Myczkowce–Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie, Centrum Kultury Ekumenicznej.
Google Scholar

Matczak, A. (2016b). Zmiany w wielkości i strukturze turystycznej bazy noclegowej Łodzi po 1989 r. In: D. Sokołowski, P. Tomczykowska (eds), Kreatywność w turystyce. Innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce (pp. 11-29). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Google Scholar

Matczak, A. (2017). Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce. Turyzm/Tourism, 27 (2), 77-87. DOI: https://doi. org/10.18778/0867-5856.27.2.07
Google Scholar

Matczak, A. (2018). Zmiany w potencjale i wykorzystaniu hoteli łódzkich po 1989 r. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej (pp. 7-27). Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.
Google Scholar

Matczak, A. (2020). Zmiany w wielkości i użytkowaniu hoteli w Łodzi. In: R. Szkup (ed.), Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego (pp. 127-147). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/8142-645-9.05
Google Scholar

Matczak, A., Grabiszewski, M. (2010). Turystyczna baza noclegowa Bydgoszczy i jej wykorzystanie w latach 1979-2009. Zeszyty Naukowe WSG w Bydgoszczy. Seria Turystyka i Rekreacja, 15, 105-131.
Google Scholar

Matczak, A., Michalski, W. (1981). Przepływy towarowe jako podstawa wyznaczania związków przestrzennych Sieradza. Acta Universitatin Lodzinensis. Folia Geographica, 1, 129-152.
Google Scholar

Matczak, A., Michalski, W. (1999). Zmiany w zasięgu przestrzennym oddziaływania społeczno-ekonomicznego Łasku w okresie transformacji ustrojowej. In: A. Matczak (ed.), Studia nad strukturą funkcjonalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku (pp. 77-98). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Matczak, A., Napierała, T. (2004). Lokalizacja hoteli w Budapeszcie. In: A. Matczak (ed.), Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej (pp. 83-100). Lodz: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Google Scholar

Matczak, A., Napierała, T. (2014). Zmiany w lokalizacji hoteli w Budapeszcie. In: G. Gołembski, A. Niezgoda (eds), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje (pp. 127-139). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Google Scholar

Matczak, A., Szkup, R. (2020). Turystyczna baza noclego wa jako przedmiot analiz naukowych. In: R. Szkup (ed.), Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego (pp. 9-37). Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: https://doi.org/10.18778/8142-645-9.01
Google Scholar

Matczak, A., Szymańska, D. (1998). Permanent migrations as a measure of town’s impact (the Brodnica case). Polish Population Review, 13, 175-190.
Google Scholar

Matczak, A., Szymańska, D. (2000a). Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich. Studium porównawcze Brodnicy i Łasku. In: J. Słodczyk (ed.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast (pp. 95-113). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Google Scholar

Matczak, A., Szymańska, D. (2000b). Identyfikacja i pomiar bazy ekonomicznej miasta na przykładzie Brodnicy i Łasku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia, 104, 191-211.
Google Scholar

Szymańska, D., Matczak, A. (1996). Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Brodnicy. In: J. Falkowski (ed.), Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego (pp. 177-187). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Google Scholar

Szymańska, D., Matczak, A. (1998). Region miejski Brodnicy w świetle migracji stałych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 2048, 79-91.
Google Scholar

Szymańska, D., Matczak, A. (2002). Urbanization in Poland: Tendencies and transformation. European Urban and Regional Studies, 9 (1), 39-46. DOI: https://doi.org/10.1177/096977640200900104
Google Scholar

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Napierała, T. (2020). Professor Andrzej Matczak. Turyzm/Tourism, 30(1), 7-11. https://doi.org/10.18778/0867-5856.30.1.12

Issue

Section

Other