Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim

Authors

  • Katarzyna Leśniewska-Napierała Uniwersytet Łódzki, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  • Tomasz Napierała Uniwersytet Łódzki,Instytut Geografii Miast i Tourismu

DOI:

https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06

Keywords:

rewitalizacja, wieś, funkcja hotelarska, Pomorze

Abstract

Artykuł służy wskazaniu optymalnych lokalnych relacji społecznych, gospodarczych i geograficznych, sprzyjających efektywnej realizacji inwestycji hotelarskich w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich. Wskazany cel zostanie osiągnięty poprzez studia przypadków czterech hoteli działających w zrewitalizowanych obiektach zabytkowych na terenach wiejskich województwa pomorskiego. Wielokrotne studium przypadku zostanie wykonane w oparciu o złożenie następujących metod: 1) analizy danych zastanych dotyczących działalności badanych hoteli, 2) inwentaryzacji kartograficznej obszarów w skali mikro i mezo, na których zlokalizowane są badane hotele, 3) strukturyzowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych z właścicielami lub zarządzającymi badanymi hotelami oraz wójtami lub odpowiedzialnymi za promocję pracownikami urzędów gmin, na terenie których działają badane hotele.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAŃSKI J., BEDNAREK-SZCZEPAŃSKA M., CZAPIEWSKI K., 2009, Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw – kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość, „Studia Obszarów Wiejskich”, t. 19, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
Google Scholar

BIEŃKOWSKI A., 2001, Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 15, s. 83–94.
Google Scholar

CUDNY W., ROUBA R., 2012, Hotelarstwo jako sposób na rewitalizację zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z XIX i XX wieku, „Ochrona Zabytków”, 3–4, s. 107–122.
Google Scholar

DURYDIWKA M., 2014, Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych, „Turystyka Kulturowa”, 10, s. 34–51.
Google Scholar

GAWEŁ I., 2013, Współczesna oferta hotelowa dawnych rezydencji ziemiańskich w okolicach Słupska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/docmetadata?id=37261.
Google Scholar

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Somonino na lata 2017–2020, 2017, Somonino; http://bip.somonino.pl/pobierz/3203.
Google Scholar

Gminny program opieki nad zabytkami w gminie Choczewo na lata 2017–2020, 2017, Choczewo; http://www.choczewo.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/Uchwala-Nr-XXXVII-222-17-Rady-Gminy-Choczewo-z-dnia-15-lutego-2017-r.-w-sprawie-przyjecia-Gminnego-programu-Opieki-nad-Zabytkamiw-Gminie-Choczewo.pdf.
Google Scholar

GONDA-SOROCZYŃSKA E., 2008, Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi, „Acta Scientiarum Polonorum Architectura”, 7, 1, s. 63–80.
Google Scholar

GONDA-SOROCZYŃSKA E., SOROCZYŃSKA A.M., 2014, Możliwości i bariery w przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych wsi Piotrówek – studium przypadku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 339, s. 23–36.
Google Scholar

KALNINS A., CHUNG W., 2004, Resource-seeking agglomeration: A study of market entry in the lodging industry, „Strategic Management Journal”, 25, 7, s. 689–699.
Google Scholar

KIZIELEWICZ J., 2002, Wykorzystanie zespołów dworsko-parkowych i pałacowo-parkowych województwa pomorskiego dla celów turystycznych, Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork 25–26 kwietnia 2002, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, s. 36–42.
Google Scholar

KONIECZNA-DOMAŃSKA A., 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach zabytkowych, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, 16, 2, s. 179–192.
Google Scholar

KORELESKI K., 2007, Koncepcja rozwoju zrównoważonego w unijnej polityce kształtowania obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 1, s. 19–26.
Google Scholar

KOZAK M., 2008, Dwory, pałace i zamki – kosztowne pamiątki czy zasób w rozwoju?, „Studia Regionalne i Lokalne”, 32, 2, s. 92–111.
Google Scholar

KRONENBERG J., 2011, Zrównoważony rozwój a powiązanie z miejscem i lokalną społecznością – dwór w Tomaszowicach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, 2, s. 52–65.
Google Scholar

KVALE S., 2011, Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

LEŚNIEWSKA-NAPIERAŁA K., 2017, The potential of cultural heritage of national minorities in small towns – the case of Brzeziny, „Space – Society – Economy”, 19, s. 105–120.
Google Scholar

LITWIN U., BACIOR S., PIECH I., 2010, Nowoczesne metody wartościowania krajobrazu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 147–155.
Google Scholar

MAKOWSKA M., BOGUSZEWSKI R., 2013, Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych: Przewodnik dla studentów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 9–31.
Google Scholar

MIKA M., 2007, Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 406–482.
Google Scholar

MYGA-PIĄTEK U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Google Scholar

NAPIERAŁA T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Pałac Ciekocinko, 2017; http://ciekocinko.pl/; 20.11.2017.
Google Scholar

PAPATHEODOROU A., 2004, Exploring the Evolution of Tourism Resorts, „Annals of Tourism Research”, 31, 1, s. 219–237.
Google Scholar

Program opieki nad zabytkami powiatu kartuskiego na lata 2015–2018, 2015, Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Kartuzy; http://www.kartuskipowiat.com.pl/pliki/PROGRAMKartuzy_2015_2018aktualiacja.pdf.
Google Scholar

Program opieki nad zabytkami powiatu puckiego na lata 2016–2019, 2016, Starostwo Powiatowe w Pucku, Puck; http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/3068/oryginal/Zalacznik1.pdf.
Google Scholar

RATAJSKI L., 1973, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.
Google Scholar

ROUBA R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

ROUBA R., CUDNY W., 2011, Monitorowanie zabytkowych rezydencji funkcjonujących na rynku usług hotelarskich w Polsce w latach 2002–2011, „Ochrona Zabytków”, 1–4, s. 183–198.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz.U. 2004, nr 188, poz. 1945 z późn. zm.
Google Scholar

SALISZCZEW K.A., 1998, Kartografia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Google Scholar

SIKORA D., 2010, Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, problemy weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej, „Kurier Konserwatorski”, 7, s. 11 16.
Google Scholar

Strategia rozwoju gminy Łęczyce na lata 2010–2025, 2010, Łęczyce; http://www.leczyce.pl/images/dokumenty_pdf/strategia_rozwoju_gminy.pdf.
Google Scholar

Strategia rozwoju gminy Somonino na lata 2012–2019, 2012, Somonino, http://bip.somonino.pl/pobierz/1945.
Google Scholar

URTASUN A. I, GUTIÉRREZ I., 2006, Hotel location in tourism cities: Madrid 1936–1998, „Annals of Tourism Research”, 33, 2, s. 382–402.
Google Scholar

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31.
Google Scholar

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
Google Scholar

WILCZYŃSKI R., 2009, Jak rozwijać obszary wiejskie, aby przeciwdziałać kryzysowi zagospodarowania przestrzennego?, Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 12, s. 193–197.
Google Scholar

WITKOWSKI K., STAROŚCIC D., 2008, System infrastruktury społecznej w gminie, „Studia Lubelskie”, IV, s. 177–194.
Google Scholar

WŁODARCZYK B., 2011, Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną, „Turyzm/Tourism”, 21, 1–2, s. 59–66.
Google Scholar

YIN R.K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Published

2017-12-30

How to Cite

Leśniewska-Napierała, K., & Napierała, T. (2017). Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim. Turyzm/Tourism, 27(2), 65-76. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06

Issue

Section

Articles