Space – Society – Economy http://czasopisma.uni.lodz.pl/space <div style="text-align: justify;"> <p><em>Space – Society – Economy</em> to rocznik, w którym artykuły publikowane są w sposób ciągły(na bieżąco on-lines). Nasze czasopismo upowszechnia wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki. W czasopismie zamieszczane są opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz geografii ekonomicznej i społecznej. Dotyczą one szerokiego spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Space – Society – Economy 1733-3180 Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim http://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/8113 <p>Na wszystkich poziomach planowania przestrzennego, zagospodarowanie zmierza do osiągnięcia ładu przestrzennego. Oznacza on przede wszystkim uporządkowanie i harmonię pomiędzy różnymi składnikami i funkcjami przestrzeni. Łatwe do obserwacji zjawisko to jest bardzo trudne do zbadania. Celem artykułu jest wypracowanie metody pomiaru ładu przestrzennego w skali morfologicznej i fizjonomicznej oraz jej przetestowanie na przykładzie Piotrkowska Trybunalskiego. Wypracowana metoda nie tylko pozwala na badanie ładu w różnych skalach, ale pozwala porównywać wyniki dla różnych badanych przestrzeni. Jest to gotowe do stosowania narzędzie, które nie wymaga skomplikowanych procedur czy trudnych do pozyskania danych.</p> Katarzyna Rudalska Bartosz Bartosiewicz Copyright (c) 2019 2019-12-30 2019-12-30 30 7 28 10.18778/1733-3180.30.01 Zróżnicowanie przyrynkowej zabudowy i jej funkcji a typy genetyczne rynków w małych miastach województwa łódzkiego http://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/8114 <p>Celem badania jest ocena przestrzeni publicznych rynków w małych miastach województwa łódzkiego pod względem zróżnicowania w zakresie współczesnego zagospodarowania i funkcji zabudowy przyrynkowej. Tak postawiony cel i zakres badania podyktowany jest przede wszystkim niewielką liczbą tego rodzaju opracowań w literaturze przedmiotu. Przywołanie kontekstu genetycznego elementów struktury urbanistycznej stanowić ma w tym wypadku punkt wyjścia dla rozważań nad współczesnymi różnicami w zagospodarowaniu i funkcjach zabudowy przyrynkowej. W pracy posłużono się metodami z zakresu badań krajobrazowych, morfologii miasta oraz funkcjonalizmu (struktury funkcjonalnej). Najważniejszymi źródłami danych były inwentaryzacje urbanistyczne oraz mapy historyczne z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku. Oceniono poziom otwarcia rynków oraz istniejącą strukturę funkcji mieszkaniowej i usługowej według powierzchni całkowitej kondygnacji. Odnotowano w tym zakresie duże zróżnicowania w grupie badanych rynków. W niektórych spośród badanych miast na niski poziom obudowania placu rynkowego wpływ mają wciąż zniszczenia II wojny światowej. W większości badanych miast funkcją dominującą w zabudowie przyrynkowej są usługi. Wyjątek stanowią najsłabsze ekonomicznie Krośniewice, gdzie przy rynku dominuje funkcja mieszkaniowa. Na współczesny stan zabudowy i jej funkcji przyrynkowych zauważalny jest wpływ uwarunkowań historycznych, a także potencjału demograficznego oraz ekonomicznego miast.</p> Paweł Nowicki Copyright (c) 2019 2019-12-30 2019-12-30 30 29 49 10.18778/1733-3180.30.02 Profilowanie geograficzne, czyli wykorzystanie analiz przestrzennych do wykrywania sprawców przestępstw http://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/8115 <p>Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstaw profilowania geograficznego, jako metody mającej zastosowanie w analizach przestrzennych sporządzanych na potrzeby wykrywania sprawców przestępstw. Wychodząc z założenia, że rozmieszczenie przestępstw i zachowania sprawców wykazują pewne prawidłowości przestrzenne, wykorzystuje się podejście geograficzne w procesie wykrywania tych sprawców. W kolejnych częściach artykułu przedstawione zostały podstawy teoretyczno-metodologiczne profilowania geograficznego, uwarunkowania skuteczności prowadzenia analiz przestrzennych, zasady generowania geoprofili. Na podstawie analizowanej literatury przedstawiona została krytyka i ograniczenia stosowania profilowania geograficznego, ale także dowiedziona została efektywność tej metody jako techniki śledczej.</p> Stanisław Mordwa Copyright (c) 2019 2019-12-30 2019-12-30 30 51 75 10.18778/1733-3180.30.03