Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim

Autor

  • Katarzyna Rudalska Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych
  • Bartosz Bartosiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Zakład Zagospodarowania Środowiska, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0001-8745-5910

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.01

Słowa kluczowe:

ład przestrzenny, pomiar ładu przestrzennego, Piotrków Trybunalski

Abstrakt

Na wszystkich poziomach planowania przestrzennego, zagospodarowanie zmierza do osiągnięcia ładu przestrzennego. Oznacza on przede wszystkim uporządkowanie i harmonię pomiędzy różnymi składnikami i funkcjami przestrzeni. Łatwe do obserwacji zjawisko to jest bardzo trudne do zbadania. Celem artykułu jest wypracowanie metody pomiaru ładu przestrzennego w skali morfologicznej i fizjonomicznej oraz jej przetestowanie na przykładzie Piotrkowska Trybunalskiego. Wypracowana metoda nie tylko pozwala na badanie ładu w różnych skalach, ale pozwala porównywać wyniki dla różnych badanych przestrzeni. Jest to gotowe do stosowania narzędzie, które nie wymaga skomplikowanych procedur czy trudnych do pozyskania danych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Affek A., 2013, Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania przestrzennego i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252, Warszawa.

Drzazga D., Rzeńca A., Burchard-Dziubińska M., 2014, Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Górczyńska M., 2012, Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, Raport z prac wykonanych w etapie I i II, Opracowanie wykonane dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, maj 2012, Warszawa: 76–88.

Górczyńska M., 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252, Warszawa.

Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Kukuła K., Bogocz D., 2014, Metoda unitaryzacji zerowanej i jej zastosowanie w badaniach rankingowych rolnictwa, „Economic and Regional Studies”, 7 (3).

Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania, 2016, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Łogwiniuk K., 2011, Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie”, 3 (1).

Podciborski T., Jędrzejewska K., 2011, Ocena stanu ładu przestrzennego terenów zabudowy wsi warmińskiej, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, Olsztyn.

Podciborski T., Orzoł R., 2012, Opracowanie metody oceny stanu ładu przestrzennego zabudowy wielorodzinnej, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 4 (11), Olsztyn.

Podciborski T., Trystuła A., 2010, Propozycja metody oceny ładu przestrzennego obszaru rekultywowanego, „Wieś i Rolnictwo”, 2, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Olsztyn.

Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, 2011, Polska Rada Architektury, SARP, TUP, Izba Architektów RP.

Różycka-Czas R., Salata T., Gawroński K., Czesak B., Cegielska K., 2016, Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej do oceny stanu ładu przestrzennego, „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus”, 15 (4): 73–84.

Springer F., 2013, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Śleszyński P., 2013, Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, [w:] Śleszyński P. (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, „Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, 252.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., nr 80, poz. 717).

Wojnarowska A., 2017, Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zawadzka A., 2017, Ład nasz przestrzenny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa.

http://www.codgik.gov.pl (dostęp: 15.05.2019).

http://www.geoportal.lodzkie.pl (dostęp: 9.09.2019).

http://www.google.pl/maps (dostęp: 13.09.2019).

http://www.gugik.gov.pl (dostęp: 9.09.2018).

http://www.mapy.zabytek.gov.pl (dostęp: 16.03.2019).

http://www.piotrkow.pl (dostęp: 30.06.2018).

http://www.ppp.piotrkow.pl (dostęp: 11.01.2018).

http://www.stat.gov.pl/bdl (dostęp: 12.05.2019).

https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 1.06.2018).

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Rudalska, K., & Bartosiewicz, B. (2019). Ład przestrzenny w Piotrkowie Trybunalskim. Space – Society – Economy, (30), 7-28. https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.01

Numer

Dział

Articles