Ogłoszenia

Call for papers 2022

2021-04-11

Call for papers 1/2022   Tom literaturoznawczy: Dzieło in statu nascendi. Proces twórczy w literaturze po 1990 roku
Tematem wiodącym jest zatem proces twórczy, fazy powstawania dzieła, jego kolejne wersje – opublikowane bądź pozostawione – dziś najczęściej w plikach komputerowych, choć niekiedy – w przypadku autorów przywiązanych do tradycyjnych form zapisu – jeszcze w rękopisach.
Rozważania badaczy ogniskujemy zatem wokół literatury ujmowanej w perspektywie tekstologicznej i genetycznej: poprzez odniesienie do źródeł aktu twórczego. Istotą jest analiza
dzieła od jego genezy. Proces twórczy, którego początek wynika czasem z nie do końca
uświadomionych inspiracji i natchnień, daje możliwość odczytywania znaczeń tekstu w szerokiej perspektywie kulturowej. Przedmiotem rozważań będą zatem dzieła literackie in statu nascendi – analiza kolejnych wariantów i wersji tekstu (od manuskryptów, poprzez kolejne maszyno/komputeropisy z nanoszonymi poprawkami, aż po wersję ostateczną, która zresztą pod piórem autora może być w trakcie upływu czasu korygowana). Ważnym zagadnieniem jest także rozpoznawanie, jak zmieniają się znaczenia różnych tekstów, poprzez umieszczenie w odmiennych oświetlających je kontekstach, np. redakcja/układ tomu poetyckiego (redakcja autorska a redakcja zewnętrzna), umiejscowienie wiersza w innych sąsiedztwach w późniejszych wydaniach, problematyka związana z datowaniem utworu i kolejnych jego wersji, które nie zostały opatrzone datami. Ciekawą kwestią może być również zależność aktu kreacji od nowoczesnych technologii cyfrowych, wykorzystywanych jako narzędzie tworzenia czy prezentacji dzieła. W celu uchwycenia procesu twórczego i rekonstrukcji „przed-tekstu” przedmiotem analizy mogą być „dokumenty genezy” (PierreMarc de Biasi, Genetyka tekstów, Warszawa 2015), czyli – jak pisze badacz: „robocze rękopisy autora: projekty, plany, notatki, zeszyty, szkice, rysunki, notatki z lektury, marginalia, fragmenty wcześniejszych wersji, wypisy z dokumentów, brudnopisy, czystopisy, kopie,
korekty autorskie itd.” oraz inne materiały pomagające zrozumieć genezę: „korespondencja,
dziennik intymny, kalendarz, pisma młodzieńcze itd.”, ale także materiały kontekstowe,
„zewnętrzne względem genezy dzieła, lecz cenne dla analizy: wypożyczone książki, otrzymane
listy, osobista biblioteka pisarza, umowy wydawnicze, akta i papiery oficjalne, testament,
archiwa rodzinne itd. Zbiory dokumentów wizualnych (obrazy, sztychy, rysunki, zdjęcia itd.),
dźwiękowych (nagrania) albo audiowizualnych (filmy, materiały video) zebrane bądź
zrealizowane przez pisarza”. Owo pomocnicze dossier genezy może być szczególnie cenne
w sytuacji, gdy autorzy piszący na komputerach mogą zacierać ślady pracy nad tekstem poprzez
usuwanie roboczych wersji.
Zwykle badania tekstologiczne i genetyczne dotyczą literatury dawnej, zgromadzonej w archiwach. Obecny projekt odwołuje się przede wszystkim do archiwów czy zbiorów prywatnych, gromadzonych częściej na dyskach komputerowych niż w szufladach biurek, dotyczy bowiem autorów, którzy są w większości czynnymi twórcami i mogą udostępnić badaczom plony swej pracy, świadectwa procesu ukazujące dzieło in statu nascendi.

Termin nadsyłania tekstów: 31 października 2021.
Publikacja planowana jest w numerze 1/2022.
Artykuły prosimy wysyłać na adres:
foliapolonica@gmail.com
lub zamieszczać w OJS „Folia Litteraria Polonica” po rejestracji na stronie
pisma (w funkcji autora). Link do rejestracji:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions


Prosimy o przygotowanie artykułu zgodnie z instrukcją redakcyjną, dostępną na
stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions
Mile widziana wcześniejsza deklaracja przesłania tekstu i wstępne zasygnalizowanie tematu.

 

 

Call for papers 3/2022   Tom dziennikarski: Kryzys – zagrożenie bezpieczeństwa, szansa na zmianę

Kryzysy zawsze towarzyszyły jednostkom i społeczeństwom, wpływając w istotny sposób na funkcjonowanie człowieka, jego otoczenie, kulturę. Na przestrzeni dziejów zmianie ulegały obszary występowania kryzysów, nieustannie pojawiają się ich nowe rodzaje, będące konsekwencją dotychczas nieznanych zagrożeń. Problematyka kryzysowa często wiązana jest z sytuacją zagrożenia, ale nie należy zapominać, że nie są to terminy synonimiczne. Kryzys może też generować pewne szanse warunkujące pozytywne zmiany.

Proponujemy rozpoznania kryzysu, w jakim znalazł się współczesny człowiek i otaczający go świat z różnych perspektyw. Zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do przyszłorocznego dziennikarskiego numeru kwartalnika naukowego „Folia Litteraria Polonica” (20 punktów na liście MEiN). Czekamy na teksty dotyczące m.in.:

- przyczyn, przejawów i skutków kryzysu w funkcjonowaniu instytucji medialnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

- kryzysu w zawodzie dziennikarskim w kontekście szeroko rozumianych zjawisk społecznych (np. freelancing, komercjalizacja, konsumpcjonizm, cyberterroryzm);

- wpływu kryzysu wartości na zawartość przekazów medialnych (odniesienie np. do bezpieczeństwa, wolności, solidarności);

- medialnego obrazu „świata w kryzysie” (np. świat polityki, nauki, relacji międzyludzkich, zagrożeń globalnych);

- social mediów – generowanie zagrożeń czy antidotum na kryzys?

Termin nadsyłania artykułów: 1.07.2021 r.

Prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcyjnych (https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/editorial_instructions) oraz przesłanie tekstu za pośrednictwem platformy OJS (https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/about/submissions).

Przeczytaj więcej na temat Call for papers 2022

Aktualny numer

Tom 60 Nr 1 (2021): Przestrzenie życia, przestrzenie komunikacji: między słowem a wirtualnością
Wyświetl wszystkie numery

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „ Wydanie anglojęzycznych wersji zeszytów czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”  finansowane w ramach umowy nr 948/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę