Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum <div style="text-align: justify;"> <p><em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum&nbsp;</em>Decyzją Redakcji od numeru 1 wydanego w 2014 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik. Problematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie skupia się na zagadnieniach szeroko pojętego księgoznawstwa i informatologii: teoria i praktyka bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, prasoznawstwo, ruch wydawniczo-księgarski, biografistyka księgoznawcza, wykorzystanie technologii informacyjnych do opracowania, przetwarzania i udostępniania zasobów elektronicznych. Opracowania redakcyjnego <em>Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum</em> od początku podjęli się pracownicy dwu placówek naukowych Uniwersytetu: Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.</p> <p>&nbsp;</p> </div> Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl-PL Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 0860-7435 Wstęp http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7844 Magdalena Przybysz-Stawska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 7 9 10.18778/0860-7435.30.00 Zdzisław Gębołyś (red.), Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. 280 ss. http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7849 Maja Wojciechowska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 81 84 10.18778/0860-7435.30.05 Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula, Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce: na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 264 ss. http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7850 Małgorzata Bańkowska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 85 89 10.18778/0860-7435.30.06 Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży: na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019. 352 ss., [30] kart tablic: ilustracje http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7851 Mariola Antczak Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 91 93 10.18778/0860-7435.30.07 Konferencja naukowa „Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918–2019” (Warszawa 19–20 listopada 2019 r.) http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7852 Ewa Obała Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 97 109 10.18778/0860-7435.30.08 Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych” (Katowice, 4 grudnia 2019 r.) http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7853 Małgorzata Bańkowska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 111 114 10.18778/0860-7435.30.09 Wirtualne formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Analiza terminologiczna wybranych pojęć http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7845 <p>W artykule dokonano analizy terminologicznej pojęć ukazujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez powstanie społeczności wirtualnej, Web 2.0, bloga i blogosfery. Na podstawie przeglądu wybranej literatury zaprezentowano stanowiska naukowców i badaczy wobec analizowanych pojęć.</p> Patrycja Nawrocka Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 13 27 10.18778/0860-7435.30.01 Kształtowanie świadomości marki biblioteki akademickiej http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7846 <p>Współczesne otoczenie bibliotek, kształtowane przez proces globalizacyjny, dynamiczny rozwój technologii oraz wysoki poziom konkurencji, skłania do poszukiwania nowych metod zarządzania i narzędzi marketingowych. Sposób zarządzania instytucjami bibliotecznymi podlega modyfikacjom, mającym swe źródło w obserwacji otoczenia oraz umiejętności szybkiego reagowania na nowe trendy i zjawiska. Dynamika zmian otoczenia bibliotek i rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają, że bibliotekarze poszukują nowych rozwiązań oraz innowacji, które pozwolą placówkom i ich usługom się wyróżnić. W tym celu na „zatłoczonym” informacyjnie rynku biblioteki budują rozpoznawalne marki postrzegane jako ich znaczące zasoby niematerialne. Celem publikacji jest wyjaśnienie i usystematyzowanie pojęć dotyczących marki w odniesieniu do bibliotek akademickich oraz omówienie elementów kształtowania świadomości marki w tych instytucjach i metod ich pomiaru.</p> Hanna Grabowska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 29 46 10.18778/0860-7435.30.02 Platforma czasopism Uniwersytetu Opolskiego przykładem synergii w budowaniu otwartego dostępu do publikacji uczelnianych http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7847 <p>Narodowe Centrum Nauki we wrześniu 2018 r. zadeklarowało udział w realizacji Planu S, który przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie publikacje naukowe powstałe z udziałem finansowania ze środków publicznych muszą być publikowane w czasopismach Open Access lub na platformach Open Access. Na Uniwersytecie Opolskim trwały już wtedy prace nad uruchomieniem platformy, która zapewniłaby otwarty dostęp do uczelnianych czasopism naukowych. Docelowo umieszczono na niej trzynaście tytułów wydawanych przez uczelnię. Zadanie to powierzono do realizacji Bibliotece Głównej UO jako jednostce koordynującej wszelkie prace związane z jej powstaniem. Jest to kolejna – po repozytorium uczelnianym – forma aktywnego uczestnictwa Biblioteki w realizowaniu polityki otwartego dostępu na opolskiej Alma Mater. Platformę uruchomiono w listopadzie 2018 roku. Prace związane z jej utworzeniem nie zostały jednak jeszcze zakończone. Celem artykułu jest przedstawienie etapów budowy platformy przy udziale redakcji czasopism, wydawnictw uczelnianych, Centrum Informatycznego, firmy zewnętrznej oraz zespołu pracowników Biblioteki. Stanowi on też omówienie zakresu prac, które będą realizowane przez uczestników projektu, tak, aby zapewnić płynne funkcjonowanie platformy i wysoki poziom widoczności zasobów w bazach indeksujących treści naukowe.</p> Dorota Wierzbicka-Próchniak Danuta Szewczyk-Kłos Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 47 55 10.18778/0860-7435.30.03 Poziom satysfakcji korzystania z Biblioteki Politechniki Łódzkiej wśród studentów i doktorantów http://czasopisma.uni.lodz.pl/librorum/article/view/7848 <p>Biblioteka akademicka, która ma spełniać określone funkcje w uczelni, musi uwzględniać potrzeby środowiska. Jedną z możliwości rozpoznania potrzeb użytkowników jest przeprowadzenie badań ankietowych. Artykuł przedstawia wyniki badania satysfakcji studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej, które zostało przeprowadzone w 2019 roku. Analiza poziomu satysfakcji nie ograniczyła się jedynie do określenia stopnia zadowolenia z realizowanych usług czy udostępnianych zbiorów, widocznego w odpowiedziach na pytania zamknięte. Dokonano wnikliwego przeglądu opinii zawartych w pytaniu otwartym, które stały się podstawą do planowania zmian uwzględniających oczekiwania badanej grupy użytkowników.</p> Iwona Sójkowska Copyright (c) 2020 2020-06-09 2020-06-09 1 30 57 78 10.18778/0860-7435.30.04